خداوند خوب و نیکوست

  ۱ دقیقه ۳۱ ثانیه

  ۲۷ مارس ۲۰۲۰

خداوند ویروس کرونا را خلق نکرده است. خداوند چیزهای بد را خلق نمیکند چون طبیعت خداوند خوب و زیباست. ما ایمان داریم که خداوند روشنی است و هیچ تاریکی در خداوند وجود ندارد به این معنا که خداوند چیزهای شیطانی را خلق نمیکند. خداوند شفا دهنده است و همزمان ما باید توصیه‌های وزارت صحت یا بهداشت را به صورت جدی در نظر گرفته و عمل کنیم. دستان خود را با صابون و آب گرم مکررن بشوییم.

دانلود