خانه‌ای خدا

  ۲۸ دقیقه

  ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲

وقتی به کتاب مقدس مراجعه می‌کنیم، در می‌یآبیم که پولس به ایمانداران خاطر نشان می‌‌سازد که آنها هیکل یا خانه‌ای مقدس خدا هستند و روح خدا در آنجا ساکن است. البته درست است که هر ایماندار نیز هیکل خدا است و روح‌القدس در وی ساکن می‌‌باشد، لهذا باید در پاکی و منزه نگهداشتن این هیکل یعنی خانه‌ای خدا، هر ایماندار بکوشد. زیرا خدا قدوس است، پس ما باید که منحیث یک ایماندار پاک زنده‌گی کنیم.

دانلود