حیات جاودان

  ۱ اوت ۲۰۲۲

یکی از آیه‌های معروف در کتاب مقـدس در انجیل یوحنا در فصل سه آیه شانزده است که می‌فرماید:

زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
یوحنا ۳: ۱۶

این آیه برای ما می‌گوید كـه عیسـی مسیح آمـد و بـرای گناهـان مـا مـرد تـا مـا هلاك نگردیـم. این یک حقیقت است که هدف آمدن عیسی مسیح و قربانی شدن او برای ما انسان‌های گناهکار این است که: به حیات جاودانی دست یابیم.

گناه‌های ما سبب این شده بود تا ما نه توانیم حیات جاودانی داشته باشیم.

عیسی مسیح برای گناهان ما مُرد، اگر ما به او ایمان بیاوریم هلاک نه خواهیم شد بلکه خداوند به ما حیات جاودانی را مفت و رایگان تحفه خواهد داد.

این آیه برای ما واضح می‌‌‌‌‌‌‌گوید که ما انسان‌ها سقوط نمودیم و به نجات دهنده ضرورت داریم. زیرا ما به عنوان انسان در گناهان خود غرق شده ایم، یا به عباره دیگر چون در گناه از خدا دور شده ایم، مستحق عذاب جاودان و ابدی هستیم. ما، بردگان گناه ذاتاً و عمیقاً پیروان شیطان هستیم، پس ما مستحق مجازات، خشم و هلاکت دایمی هستیم.

عیسی مسیح در شب آخر قبل از مصلوب شدنش چنین دعا نمود:

این است زندگی ابدی که آن ها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادۀ تو است بشناسند.
یوحنا ۱۷: ۳

شناخت خدا بدست آوردن حیات جاودانی است. عیسی مسیح  نگفت که حیات جاودانی شناختن هر نوع خدایی است بلکه عیسی مسیح فرمود که حیات جاودانی شناختن تنها خدای حقیقی و پسرش عیسی مسیح می‌‌باشد. ما نمی‌توانیم  حقیقتاْ خدا را بشناسیم تا اینکه عیسی مسیح را نه شناخته باشیم.

هموطن عزیز! اگر می‌خواهید که صاحب حیات جاودان شوید. از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح ایمان آورید.

اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلال خود قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیلۀ عیسی مسیح خداوند ما، ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد، آمین.
یهودا ۱: ۲۴-۲۵

عیسی مسیح می‌فرماید:

دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته باشند.
یوحنا ۱۰: ۱۰

خداوند مــی خواهــد کــه بــه ما حیــات جاویــدان بخشد. او مــی خواهد که این  حیــات  را وافــر داشته باشیم. ما بــه آن نیــاز داریــم؛ زیــرا کــه ما طالــب آن هستیم. عیسی مســیح مُرد نه تنهــا بخاطـر بخشـش گناهـان ما، بلکـه بـه ایـن خاطـر کـه ما را بـه خـود نزدیـک سـازد و رابطه با ما داشته باشد.

ما به وسیله ایمان به مسیح پاک و عادل شمرده شده‌ایم. به همین دلیل است که در روز داوری نهایی، عیسی مسیح ما را در حضور جلال خود بی عیب می‌شمارد.

اگـر شـما خداونـد را نمـی شناسید نیاز دارید کـه او را برای ایـن منظـور بشناسید. اگــر شما تولد تازه دریافت کــرده اید، نیاز دارید که فراتر از این که فقــط گناهانتان بخشیده شده است قدم بردارید و وارد حیات جاویدان با پدر آسمانی بشویدمقاله‌های اخیرا