حکمت آسمانی

  

  ۱۸ سِپتامبر ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۳ آیه‌های ۱۳-۱۸ به درس می‌دهد: در میان ما کسی که عاقل و فهیم است باید با زندگی و اعمال نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد آن را نشان دهد.اولتر از همه وقتی ما به عیسای مسیح منحیث نجات دهنده و خداوند خود ایمان می‌آوریم، ما از حکمت آسمانی با فروتنی برخوردار می‌شویم، به این معنا که ما حکمت آسمانی را در نتیجه اعمال یا توان خود به دست نیاوردیم بلکه این فیض خداست که از طریق ایمان به عیسای مسیح ما حکمت آسمانی را دریافت کردیم.

دانلود