حمایت از حقوق زنان صرف در حد شعار است

  ۲۸ دقیقه

  ۱۲ ژانوِیه ۲۰۱۹

از روز جهانی زن همه ساله در بسیاری از کشورها تجلیل به عمل می‌آید. اما در کشورما افغانستان در رژيم هاي گذشته و فعلی از این روز، با راه اندازي همايش هاي سمبوليک، به صبغه نمايشي تجليل به عمل آمده است.
تمام احترام و موقف در مورد زنان و دختران در افغانستان در گپ و ظاهر است. تا وقتی که همه چیز در حد سخن و در روی کاغذ باشد، هيچگاهي به زنان بهشتي و دختران دوست داشتني افغان ارج و احترام گذاشته نخواهد شد. زنان که نیمی از پيکره جامعه کشور را تشکيل می‌دهند، به آنها به نظر کالاها و به مثابه امتعه تجارتي دیده می‌شود .

دانلود