جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۶ حمل ۱۳۹۹

  سمیر

  ۲۶ مارس ۲۰۲۰

دانشگاه جان حاپکینس، که یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهانی است، هر روز آمار جدید را در باره ویروس کرونا به نشر می‌رسانند. مطابق به این پژوهشگاه، این جدیدترین آمار در باره ویروس کرونا می‌باشد:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص جان خود را بخاطر این ویروس از دست داده‌اند:

عیسی مسیح می‌فرماید:

ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من بیاموزید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و شما آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.»
متی ۲۸:۱۱-۳۰

مقاله‌های اخیرا