جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۱۱ حمل ۱۳۹۹

  سمیر

  ۳۱ مارس ۲۰۲۰

دانشگاه جان حاپکینس، که یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهانی است، هر روز آمار جدید را در باره ویروس کرونا به نشر می‌رسانند. مطابق به این پژوهشگاه، این جدیدترین آمار در باره ویروس کرونا می‌باشد:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص جان خود را بخاطر این ویروس از دست داده‌اند:

خداوند سرچشمه امید است. بر خداوند امید داشته باشید. کلام خداوند می‌فرماید: 

خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیلۀ ایمان تان چنان با خوشی و سلامتی کامل پُر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوان تر شود.
رومیان ۱۳:۱۵مقاله‌های اخیرا