توانگر نادان

  ۲۹ دقیقه

  ۲۷ مه ۲۰۱۹

دعوا بر سر می‌راث! زندگی واقعی در داشتن ثروت فراوان نیست. سر نوشت حریصی که با چسم گرسنگی غله‌ها را انبار کرد. زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به زاغ‌ها کی روزی داده است و سوسن‌ها را کی آراسته است.

دانلود