ترس خداوند

  ۲۹ دقیقه

  ۲۱ سِپتامبر ۲۰۲۰

مفهوم ترس به‌ معنای احترام به خدا و عهد اوست که باید در اعتماد و اطاعت در مقابل خدایی که وفاداری و امانت خود را به قوم برگزیده‌اش نشان داده به ظهور ‌رسد. ترس خداوند به‌عنوان هدف نهایی حکمت قلمداد شده است.

دانلود