تاثیرات رسانه‌ها برنامه‌های تلوزیون در زندگی ما

  ۲۸ دقیقه

  ۸ اُکتُبر ۲۰۲۰

چه چیزی در یک نمایش تلویزیونی آنرا خوب یا بد می‌سازد؟ آنچه ما می‌بینیم و آنچه می‌شنویم افکار مارا می‌سازد واین افکار ماست که سرنوشت ما را تعیین می‌کنند. چگونه برنامه‌ها را تماشا کنیم تا افکار ما را برای بهبودی وضعیت زندگی ما تقویت کند؟

دانلود