به صلیب زدن و مرگ عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۷ نُوامبر ۲۰۲۳

هنگامی که عیسی جان خود را بر روی صلیب داد، دو اتفاق مهم رخ داد: یک تاریکی همه جا را از ظهر تا سه بعد از ظهر فرا گرفت و پرده عبادتگاه پاره شد. عیسی پسر خدا که آفتاب و ماه و ستاره گان را آفرید در حال مرگ بود، بنابراین آفتاب نمی توانست بدرخشد. پرده عبادتگاه که در آن کاهن اعظم هر سال یک بار برای تقدیم خون برای گناهان اسرائیل وارد قدس القدس می‌شد، پاره شد. عیسی خون خود را یک بار و برای همیشه ریخت و او کاهن اعظم ما است، ما می‌توانیم از طریق او به پادشاهی خدا وارد شویم.

دانلود