به سوی مسیح

  ۲۴ نُوامبر ۲۰۲۳

پیروی از عیسی مسیح به معنای اتباع اعتقادات و آموزه‌های او است.

شاگردی یعنی پیروی از عیسی مسیح، راه رفتن به دنبال عیسی مسیح است. مانند عیسی مسیح عمل کردن است. همانطور که ما می‌خواهیم از عیسی مسیح پیروی کنیم باید از عیسی مسیح بیاموزیم ، بنابراین عیسی مسیح ما را فرا می‌خواند تا شبیه او شویم. این را می‌توان با خواندن کتاب مقدس انجام داد و با گوش دادن به روح القدس آنچه که او می‌خواهد به طور خاص به شما بگوید انجام داد.

عیسی مسیح می‌فرماید: «هر که می‌خواهد به دنبال من بیاید، باید خود را انکار کند و صلیب خود را هر روز حمل نماید و از من پیروی کند»

اغلب  کلمه انکاراشتباه گرفته می‌شود یا به اشتباه استفاده می‌شود. انکار خود به این معنی نیست که عزت نفس خود را پایین بیاورید، احساسات خود را انکار کنند، یا خوشحال نباشند یا از زندگی لذت نه برند. کلمه انکار به معنای چیزی شبیه «مقاومت کردن» یا «نه» گفتن است.

 اگر ما عهد جدید کتاب مقدس را مطالعه کنیم، پیام بسیار واضح دارد، از ما دعوت می‌شود که به سوی مسیح بیاییم و به او ایمان بیاوریم، ایمان آوردن به مسیح به معنی رهایی از عذاب جاودانی و پناه آوردن به حیات جاودانی است این موضوع پیام اساسی تعلیم عهد جدید کتاب مقدس را تشکیل می‌دهد. در عهد جدید نوشته نشده که انسان باید به مسیح ایمان بیاورد تا در این دنیا به آرامش و چیزهای دیگر دست یابد. هدف اصلی خدا، اعطای حیات جاودانی است که البته این حیات از همین جهان آغاز می‌گرد.

ایمان راسخ و دلبستگی شدید به حیات جاودانی و چشم دوختن به آن ، اساس انجیل است زندگی در این جهان، پراز مشکلات و رنج‌های مختلف است، رنج‌ها و مشکلات از قبیل: جنگ‌ها، حملات انتحاری، مریضی‌ها، فقر، گرسنگی، مظالم، بی عدالتی‌های اجتماعی…

خدا در عهد جدید وعده نداده که ما را از هرخطر و درد و رنج رهایی خواهد داد؛ اما وعده داده که در همۀ اینها در کنار ما خواهد بود. یک پیرو مسیح ممکن است دچار مشکلات شود، بیمار شود، مورد انواع مختلف ظلم قرار گیرد، آیا می‌دانید حکم خدا در این مورد چیست ؟ امین بمانید ، حتی تا مرگ ! وعدۀ خدا این است که در تمام مشکلات امین بمانیم ، در عالم آینده به ما حیات جاودانی خواهد داد.

امید به آسودگی ابدی و حیات جاودانی بود که به پولس، رسول عیسی مسیح قدرت می‌داد که رنج‌ها و ظلم‌ها را تحمل کند و حتی حاضر باشد بمیرد. پولس، رسول عیسی مسیح رنج می‌برد؛ ولی تحمل می‌کرد، چون می‌دانست جلال جاودانی در انتظار او است.

پولس رسول می‌فرماید :

به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود، قابل مقایسه نیست.
رومیان ۸: ۱۸

فقط امید به زندگی پر جلال جاودانی است که به ما قدرت وقوت می‌بخشد تا درد‌های زمان حاضر را تحمل کنیم . نظام این دنیا منحط و فاسد است ، برای همین درد و رنج به همراه دارد. اما خدا به زودی این نظام را برهم خواهد زد و نظام جدیدی بوجود خواهد آورد که در آن درد و رنج و اشک نخواهد بود. آنعده از ایمانداران عضو این نظام جدید و وارث حیات جاودانی م خواهند شد که: « زیرا اگر ما اعتماد اولیۀ خود را را به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم» (عبرانیان 14:3)

تلاش برای فرار از عذاب جاودانی و بدست آوردن حیات جاوید، ما را تشویق و کمک می‌کند که در این دنیا زندگی مقدس و درستی داشته باشیم.

پو لس در رساله به فلیبیان۳ :8-14 بیان می‌کند که تمام امتیازات دنیوی خود را ترک کرده تا مسیح را بشناسد، شریک رنج‌های او بشود و شریک قوت قیامت او بشود به خاطر اینکه به هر قیمتی که شده ،به حیات جاودانی دست بیابید. پولس حاضر بود هر مشقتی را تحمل کند و نفس و خواسته‌های خود را انکار کند تا بلکه به حیات جاودانی برسد.

عزیزان ، بیایید نگاه‌های خود را به آسمان بدوزیم، به آسمان دل ببندیم چرا که زندگی وا قعی ما با مسیح در آنجاست

مقاله‌های اخیرا