برنامۀ نوروزی ۲۰۱۷/۱۳۹۶

  ۳۰ دقیقه

  ۱۸ مارس ۲۰۱۷

روايت و داستان‌های زيادی در بارۀ برگزاری نوروز در کابل قديم از بزرگان خانواده شينده‌ ایم.
خوب به ياد دارم که در شهر کابل، در دهۀ چهل خورشيدی، کابليان يکی دو هفته پيش از فرا رسيدن نوروز به پيشواز بهار صندلی‌ها و بخاری‌ها را برمی‌داشتند و خانه‌تکانی می‌‌‌کردند، کوچه‌ها را پاک، ديگدان‌های آشپزخانه را با کاهگِل بازسازی، ظروف مسی را با قلعی سفيد می‌‌‌کردن.

دانلود