برنامه ویژه جمعه پاک و رستاخیز عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۲ آوریل ۲۰۲۴

مسیحیان سراسر جهان در این هفته مرگ و رستاخیز عیسای مسیح را جشن می‌گیرند. عیسای مسیح، خداوند و نجات دهنده ما ۲۰۰۰ سال پیش جان خود را برای گناهان ما فدا کرد، او را دفن کردند و در روز سوم دوباره زنده شد. مرگ و رستاخیز عیسی دو رکن اساسی یا تهداب ایمان مسیحی است. همانطور که پولس رسول گفته است که ما مسیح مصلوب شده را موعظه می‌کنیم. مسیحیت بدون مرگ عیسی بر روی صلیب برای گناهان ما وجود ندارد. قبر خالی و شهادت شاگردان عیسای مسیح ثبوت محکم برای رستاخیز عیسی است. عیسی برخاسته است! او به راستی برخاسته است!

دانلود