برنامه ویژه به خاطر جمعه پاک و رستاخیز عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۲ آوریل ۲۰۲۱

پیروان عیسای مسیح جمعه پاک و رستاخیز عیسای مسیح را در دو هزار سال گذشته تجلیل می‌کنند. کسانی که مسیحی نیستند در واکنش به مرگ و رستاخیز عیسای مسیح به دو گروه تقسیم می‌شوند: مسلمانان که فکر می‌کنند عیسای مسیح در صلیب به خاطر گناه انسان جان نداد و دیگر مذهبها و خدا ناباوران به این عقیده هستند که عیسای مسیح دوباره بعد از مرگ زنده نشد. اول قرنتیان فصل ۱ آیه‌های ۲۳-۲۴ خاطر نشان می‌سازد که ما مسیح مصلوب شده را موعظه می‌کنیم. به عباره دیگر مرگ و رستاخیز عیسای مسیح دو روی یک سکه ایمان ماست. ما نمیتوانیم مرگ و رستاخیز عیسای مسیح را از هم جدا کنیم.

دانلود