برنامه نوروزی ۱۳۹۸/۲۰۱۹

  ۲۹ دقیقه

  ۲۱ مارس ۲۰۱۹

جشن نوروز یکی از جشنهای بزرگ ملی ما بوده که نه تنها در کشور ما بلکه در ۱۲ کشور جهان بمثابه روز باستانی با اجرای آیین‌های محلی، تجلیل و استقبال می‌شود و این روز بمثابه جشن بزرگی تاریخی از طر ف سازمان ملل متحد بمثابه جشن بزرگ که بوسیله "300ملیون" باشندگان کشور‌های جهان استقبال می‌شود برسمیت شناخته و در تقویم خود شامل نمود.
جشن نوروز با سرودها ،پای کوبی ــ رقصها واتنهای ملی در افغانستان از سالیان درازی از طرف مردم ما در نقاط مختلف با مراسم جداگانه محلی تجلیل شده، و از وی پذیرایی باشکوه می‌نمایند.

دانلود