برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟

  ۲۸ دقیقه

  ۳ مه ۲۰۲۲

وقتی که ما به اناجیل نگاه می‌کنیم، به خوبی درمییابیم که عیسی مسیح برخورد دوگونه با مردان و زنان نداشت. همان برخوردی را که با مردان داشت با زنان نیز داشت. به حرف‌های آنها گوش می‌داد، آنها را شفا می‌داد. در تعالیم و کارهای خود به زنان به اندازۀ مردان عنایت و توجه داشته ‌است.

دانلود