برتری جویی و فروتنی

  ۱ ساعت

  ۱۴ مارس ۲۰۲۳

درکهای مختلف از غرور و فروتنی در فرهنگهای مختلف وجود دارد. عیسای مسیح در لوفا فصل ۱۴ آیه‌های ۷-۱۴ درین مورد به ما درس می‌دهد. وقتی ما خود را بالاتر از دیگران یا بهتر از دیگران می‌دانیم، این به معنای آن است که ما به موقف، کار یا تحصیل یا ملیت خود مغرور هستیم. دیگران در مورد موفقیتها یا چیزهایی که که ما به آن مغرور هستیم فکر نمیکنند، آنها شیوه زندگی ما را می‌بینند، متوجه اعمال ما هستند. دیگران محبت، فیض و بخشش ما را می‌بینند. عیسای مسیح فروتن ترین فرد در تاریخ دنیا بود چون او جان خود را برای ما و برای گناهان ما در صلیب داد و در روز سوم زنده شد. ما می‌توانیم از طریق ایمان به عیسای مسیح فروتن شویم.

دانلود