ایمان و عمل

  ۱ ساعت

  ۲۹ اوت ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۲ آیه‌های ۱۴-۲۶ به ما درس می‌دهد که ما نمیتوانیم ایمان و عمل را از هم جدا کنیم. در زندگی مسیحی ایمان اول است و اعمال یا کارهای ما انعکاس از ایمان ماست. ما بر اساس ایمان به عیسای مسیح نجات یافته ایم نه بر اساس اعمال ما. در بسیاری مذاهب دیگر اعمال جای اول را دارد و فکر می‌کنند که براساس اعمال شان امکان دارند نجات پیدا کنند. ما باید بدانیم که ایمان بدون عمل مانند ایمان مرده است. ما بر اساس ایمان خود بر مشکلات زندگی غلبه می‌کنیم یعنی با حوصله و حکمت در مشکلات برخورد می‌کنیم. عمل بدون ایمان به عیسای مسیح جایی را نمیگیرد. پیروان عیسای مسیح برده نیستند که مانند روباتها کار کنند بلکه ما فرزندان خدا خوانده شده ایم. ما دعا می‌کنیم، ما به دیگران کمک می‌کنیم به خاطری که از طریق عیسای مسیح ما خدا را پدر آسمانی خود می‌دانیم.

دانلود