اگر وقت فراغت داشته باشید چی می‌کردید؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۵ سِپتامبر ۲۰۲۰

در اوقات فراغت چکار می‌‌کنید؟
روزانه یا در طول هفته چقدر وقت آزاد دارید؟
اگر وقت داریم و از آن برای انجام کاری استفاده می‌‌کنیم که مدت زیاد منتظر انجام آن بوده ایم ، این کار به ارزش زندگی ما می‌‌افزاید و به ما خوشی و آرامش می‌‌بخشد.

دانلود