انجیل مقدس به کدام زبان نازل شده است؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱۶ نُوامبر ۲۰۲۱

بیشتر محقیقین به این باور استند که عهد جدید تقریباً به‌طور کامل ابتداً به زبان یونانی نوشته شده ‌است، که زبان دست نوشته‌های آغازین به ‌شمار می‌‌‌‌آید. اما برخی از کارشناسان به تقدم آرامی اعتقاد دارند، یعنی معتقدند انجیل اول بار به زبان آرامی نوشته شده ‌است. برخی از دانشمندان کتاب مقدس، همچنین بر این باورند که برخی از عبارات عهد جدید به خصوص انجیل متی، دارای اصلی آرامی نیز می‌‌‌‌باشند.

دانلود