امید ما

  ۲۸ دقیقه

  ۱۷ دِسامبر ۲۰۲۱

می‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام بیاورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. امید است که به زنده‌گی انسان سر و سامان می‌‌بخشد. در امید است که زنده‌گی ما هدف پیدا می‌‌کند. یک متل است در مورد امید که می‌‌گویند:" دنیا به امید خورده شده است."
عیسی مسیح امید زنده برای ما ایمانداران است. به خاطریکه از طریق ایمان به عیسی مسیح صاحب زنده‌گی ابدی می‌‌شویم.

دانلود