اطفال خیابانی در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۲۷ ژانوِیه ۲۰۱۸

صبحگاهان پیش از طلوع آفتاب اگر ازخانه سری به بیرون بزنیند، و روانۀ کوچه و سرک‌های نیمه تاریک شوید، متوجه اطفالی می‌شوید که خریطه‌های پلاستیکی بدست و به صوب کوچه‌ها پس کوچه‌ها روان هستند.
برای این اطفال فصل معنای نداره و بهار، تابستان، خزان و زمستان برای شان بی تفاوت است. آنچه که برای این کودکان مهم است، جمع آوری پلاستیک از داخل سرک و خیابان هاست تا از طریق فروش آن، لقمه نانی به دست بیاورن و چاره ی زندگی شان را بکنند.
توریالی یک از این اطفال است که اصطلاحا به وی اطفال خیابانی می‌گویند. او از بی پدری و نهایت فقرش می‌گوید.

دانلود