اتحاد ما با مسیح

  ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱

اطاعت نمودن از عیسی مسیح به‌معنی شبیه شدن به خدا از نظر اخلاقی است. اطاعت نمودن از عیسی مسیح یعنی سرمشق ‌‌گیری از محبت و فروتنی عیسی مسیح است. عیسی مسیح از پیروان خود می‌‌‌خواهد که انصاف را به جا آورده و شکر گذار رحمت او باشیم و از او اطاعت نماییم.

در کلام خدا در کتاب مقدس نوشته شده است:

... خداوند به ما گفته است که نیکوئی چیست و چیزی که از ما می خواهد اینست که انصاف، رحم و محبت داشته باشیم و با فروتنی در حضور خداوند خدای خود زندگی کنیم.
می‌‌‌کاه ۶: ۸

تنها چیزی که خدا از ما می‌‌‌خواهد این است که به درستی رفتار کنیم، شفقت را دوست داشته باشیم و در فروتنی با وی قدم برداریم.  خود را در سایه دستان پر قوت او فروتن سازیم تا خود او ما را در زمان معین سر افراز فرماید.

ما که پیروان عیسی مسیح هستیم و به عیسی مسیح ایمان آورده‌ایم، و زندگی نو را  نصیب شدیم ما دیگر "زیر شریعت" نیستیم. و ما براساس قوانین شریعت تنبیه و مجازات نخواهیم شد. ولی از آنجا که از تنبیه و مجازات آزاد شده‌ایم، بعضی ممکن است پیش خود بگویند: "بیایید گناه کنیم! زیرا از تنبیه و مجازات آزاد شده‌ایم" اما وقت که یک شخص گناه می‌‌‌نماید به غلامی گناه سر می‌‌‌نهد، به همین شیوه، زمانی که به اطاعت از خدا گردن می‌‌‌‌نهیم، بندۀ خدا و یا به فرموده پولس رسول "غلامان عدالت" می‌‌‌شویم. چه کسی را باید اطاعت کنیم؟ گناه را ؟ یا خدا را؟  از امر و نهی و فرامین هر کسی که اطاعت کنیم، غلام همان ارباب خواهیم شد اگر بگوییم که غلام خدا هستیم، باید اوامر خدا را اطاعت کنیم، ولی اگر ادعا کنیم که خادم خدا می‌‌‌باشیم ولی از احکام او اطاعت نکنیم، دروغگو شمرده خواهیم شد. زمانی ما پیرو مسیح شده می‌‌‌توانیم که از احکام عیسی مسیح اطاعت کنیم.

بزرگترین نمونۀ فروتنی، عیسی مسیح می‌‌‌‌باشد. هر چند که او دارای بلندترین مرتبه بود، هر چند که او با خدا برابر بود و خود خدا بود، ولی او خود را به خاطر نجات ما، فروتن ساخت و شکل یک غلام را به خود گرفت. بیایید که این نوع فروتنی را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

پیروان حقیقی عیسی مسیح شامل مردان و زنان دراین دو هزار سال که از زندگی عیسی مسیح در روی زمین می‌‌‌گذرد، کوشش نموده اند که به شریعت عیسی مسیح زندگی نمایند و از او اطاعت کنند. شریعت مسیح واقعاً به اساس محبت بنا شده است، نه به زور و جبر. پیروان عیسی مسیح وقتیکه درطول زندگی خود که از این شریعت پیروی می‌‌‌نمودند بعضی اوقات به مشکلات هم روبرو شدن، آنها رنج و آزار دیدن اما هیچ وقت از این شریعت روگردان نشدن و تا سرحد مرگ به آن وفادار ماندن. آنها دانستند که پیروی نمودن و اطاعت کردن از عیسی مسیح و زندگی نمودن مطابق به شریعت او ارزش این  تکلیف و زحمت را دارد چون صاحب زندگی نو شدن و نجات مسیح شامل حال شان شده است.

آیا ما می‌‌‌خواهیم که صرف شنوندۀ کلام خدا باشیم و یا عمل کنندۀ او هم باشیم؟ بهتر است که هم شنونده کلام خدا باشیم و هم به تعالیم او عمل کنیم. و هم از عیسی مسیح  اطاعت کامل نماییم. مردان خدا از این روش استفاده نمودن و زندگی جاویدان را نصیب شدن.

بیایید با اطاعت نمودن از عیسی مسیح صاحب زندگی جاویدان شویم.


مقاله‌های اخیرا