آیا شما فقیر هستید یا ثروتمند؟

  ۱ دقیقه ۴ ثانیه

  ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰

ما چی فقیر باشیم یا ثروتمند، عادت داریم خود را با دیگران مقایسه کنیم. کتاب مقدس به ما درس می‌دهد که ما نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم بلکه به خدا اعتما داشته باشیم که او به ما رحم کرده و احتیاجات ما را فراهم می‌سازد

دانلود