آیا خدا به مردم اهمیت می‌دهد؟

  ۲۸ دقیقه

  ۴ نُوامبر ۲۰۲۰

اگر خدایی هست، پس چرا چنین بدبختی‌ها و ویرانی‌ها در روی زمین وجود دارد؟ آیا خدا به اتفاقاتی که برای مردم رخ می‌دهد بی تفاوت است ؟

دانلود