آزادی در مسیح قسمت دوم

  ۳۰ دقیقه

  ۱۹ فِورِیه ۲۰۲۰

اگر کلمۀ آزادی را به حرف‌های جداگانه بنویسیم و هر کدام از الفبای آنرا به منظوری خاصی برای توجیه و بیان بهتر موضوع آزادی استفاده کنیم، شاید چهرۀ واقعی آزادی در مسیح را بشناسیم. تا در برابر این چهره تسلیم شده، آنرا بپذیریم و در آن حیات داشته باشیم. تا هیچ کس در این فکر بناشد که آزادی در مسیح بی بندوباری است. بلکه به این باور قلبی برسد که آزادی در فیض مسیح رهایی از زندان قوانین مذهبی است.

دانلود