آرزوی منی

  ۱۲ سِپتامبر ۲۰۱۲

آه ای خــداونـد، تو شاه منی
تو بی هـمـتایی، قـــدوس منی
نامت جـاودانی، مــنجـی منی
ســپاســم بر تو مـمـتـاز منی
هــم تـــو  شبانی مسیح منی
تو تـوانـائـی، هم فیض منی
مرا حفظ کـردی، شبان منی
     بــــــــرکـت دادی ، حکمت منی
چه سان من گویم، خدای منی
مرا  بخــــــشـیـدی، داور منی
تــو امــیـد مــــــن، ثروت منی
جاودان است نامت، نجات منی
                   ( امین )

مقاله‌های اخیرا