آب زنده

  ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

این متن را به دقت بخوانید. بعداً آن را به زبان خود برای دوستان تان تعریف نمایید.

وقتی خداوند فهمید که فریسی‌ها شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آن ها را تعمید می دهد (هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او)، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود، رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود، در کنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت: «قدری آب به من بده.» زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت: «چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می خواهی؟» او این را گفت چون یهودیان با سامریان نشست و برخاست نمی کنند. عیسی به او جواب داد: «اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتماً از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد.» زن گفت: «ای آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده داری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتر هستی که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن نوشیدند؟» عیسی گفت: «هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید.» زن گفت: «ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم.» عیسی به او فرمود: «برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد.» زن جواب داد: «شوهر ندارم.» عیسی گفت: «راست می گویی که شوهر نداری، زیرا تو پنج شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.» زن گفت: «ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گوئید، باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد.» عیسی گفت: «ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید، می پرستید اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری بوسیلۀ قوم یهود می آید. اما زمانی می آید ـ و این زمان هم اکنون شروع شده است ـ که پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.» زن گفت: «من می دانم که مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید، همه چیز را به ما خواهد گفت.» عیسی گفت: «من که با تو صحبت می کنم همان هستم.» (یوحنا ۴: ۱ - ۲۶ )

۱. چرا عیسی مسیح از راه سامره رفت؟

مردم سامره به یک خدا (یهوه)، به یک کتاب (تورات)، به یک پیامبر (موسی) و یک محل عبادت (کوه جَرزِیم) ایمان داشتند. ایشان داود پادشاه و پیامبرانی که بعد از او مبعوث شده بودند، را رد می‌کردند. آنها می‌گفتند که معبد باید در کوه جَرزِیم که نزدیک چاه یعقوب بود بنا می‌شد. این‌ها دلایل عمده تنش و کشیدگی در میان سامریان بود.

 ۲. کدام کلمه چندین بار در این متن تکرار شده است؟

در زمانه‌های قدیم آب زنده به آب روان (یعنی آبی که در جریان است) گفته میشد، نه به آب چاه.

۳. چرا عیسی مسیح آن را «آب زنده» خطاب می‌کرد؟ عیسی مسیح چی را برای آن زن پیشکش کرد؟

در عهد قديم اشعیا نبی از مردم دعوت نموده گفت پیش خدا بیایید و بنوشید (اشعیأ ۵۱: ۱). اشعیأ نبی گفت زمانی می‌آید که خدا زمین‌های خشک را سیراب خواهد کرد. منظور اشعیا نبی این بود که خدا روح خود را برای مردم خواهد فرستاد.

۴. چرا آن زن در باره جایگاه عبادت با عیسی مسیح مشاجره می‌کند (به ۴: ۲۰ رجوع کنید )؟

در بسیاری از مذاهب، "محل عبادت" یک موضوع بسیار مهم می‌باشد. آنها معتقد اند خدا در یک جایی مخصوص که پاک و مُطهر باشد، و جدا از جای عمومی و ناپاک زندگی می‌کند. مردم باید از قواعد معینی پیروی کنند تا خدا عبادت ایشان را قبول کند.

۵. ما چگونه باید خدا را عبادت نمایی؟ عبادت در روح به چی معنی است؟ عبادت حقیقی و صادقانه یعنی چی؟

عبادت ما باید زنده و مملو از حضور خدا باشد. پرستش ما باید دارای تفهیم شفاف از شناخت خدا باشد.

۶. چگونه افکار زن سامره ای در باره عیسی مسیح تغییر می‌کند؟ در هر یک از آیات ذیل از کدام لقب برای عیسی مسیح استفاده شده است؟

۴: ۹ ____________

۴: ۱۱، ۱۵، ۱۹ ____________

۴: ۱۹ ____________

۴: ۲۵ ____________

۴: ۲۶ ____________

۴: ۴۲ ____________

۷. این که عیسی مسیح به آن زن گفت: «من که با تو صحبت می‌کنم همان هستم» به چی معناست؟

۸. این داستان چگونه پایان می‌یابد؟ (رجوع کنید به ۴: ۲۹ و ۳۰)

۹. ما که عیسی مسیح را ملاقات کرده ایم، چی باید کنیم؟‌

با استفاده از مزمور ۲۳ با هم یکجا دعا کنید.

 

مقاله‌های اخیرا