Why Is Jesus Christ Coming Back to This World?

  25 July 2022

Language: Dari

Let not your hearts be troubled. Believe in God. believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also.

ما پیروان عیسی مسیح به این ایمان داریم که عیسی مسیح دو باره به این دنیا می‌آید تا پادشاهی خدا را بر روی زمین برقرار نماید.

اگر خوب نگاه کنیم، حتی اکنون نیز کار برقراری ملکوت خدا در دنیای کنونی از طریق کلیسا‌های حقیقی مسیح آغاز شده است .ما که به عیسی مسیح ایمان داریم معتقدیم که گناهان ما با خون عیسی مسیح بخشیده شده است. ما در کلیسا با افرادی که بین خود صلح کرده اند و با یکدیگر آشتی کرده اند در تماس هستیم.

اعضای خانواده‌های در هم شکسته، با ایمان آوردن به عیسی مسیح و شامل شدن در کلیسا دو باره بین خود یکجا شده شفا یافتن. کسانیکه گرفتار بند‌های شیطان بودن آنها هم با ایمان آوردن به عیسی مسیح و شرکت در کلیسا آزادی حاصل نمودن.

بسیاری از افراد بیمار و ناتوان نیز با ایمان به عیسی مسیح شفا یافته و به عضویت کلیسا درآمده اند. کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند، به فقرا کمک می‌کنند و نان خود را با نیازمندان تقسیم می‌کنند.

ایمان داران، این جهان زیبا را به حیث یک تحفه از طرف خدا می‌دانند و همیشه به فکر نگهداری و مراقبت نمودن از آن هستند. وقتی که به این خصوصیات ایمان داران مسیح دقت می‌کنیم، در حقیقت چیزی که خدا می‌خواهد توسط ایمان داران و کلیسا در حال عملی شدن است. پس گفته می‌توانیم که کلیسا یعنی جمع ایمان داران به عیسی مسیح آغاز ملکوت خدا بر روی زمین است.

ملکوت خدا قوانین و مقررات خاص خود را دارد، درست مانند کشورهای جهان. هر کسی که خود را شهروند این پادشاهی می‌خواند، باید آن قوانین را در مورد خودش اعمال کند. پیروان عیسی مسیح و تمام کلیسای آنها این قوانین ملکوت خدا را اعمال می‌کنند.هویت آنها، یعنی مسیحی، همچنین هویت ملکوتی است که با ایمان به عیسی مسیح دریافت کرده اند.

وقتی که عیسی مسیح به شاگردان خود آموخت که چگونه دعا نمایند، او دعا را با این جملات شروع نمود:

پس شما اینطور دعا کنید:
«ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود.
متی ۶: ۹-۱۰

این یک تقاضای قلبی و بسیار مهم ایمان داران به خدای حقیقی است. این تقاضای ما در حقیقت نشان می‌دهد که ما به زندگی نمودن متعهد هستیم که بر اساس رابطۀ نزدیک با خدا استوار است و زمینه را برای عملی شدن پلان بزرگ او مساعد می‌نماید. پلان بزرگ او برقراری پادشاهی او به تمام معنی بر روی زمین است.

عیسی مسیح به ما تعلیم می‌دهد که آمدن دو بارۀ او دفعتاً خواهد بود. او به شکل جرقه‌های نور در کناره‌های آسمان ظاهر خواهد شد. تمام ملت‌ها، او را به عین شکلی خواهند دید، او در میان ابر‌ها با شکوه و جلال عظیم خواهد آمد.

عیسی مسیح در مورد آمدن دو باره خود  تعلیم می‌دهد که گوسفندها را از بزها جدا خواهد کرد. او اضافه می‌نماید که آمدن دو بارۀ او برای همه حیران کن خواهد بود.

زیرا هیچ کس آمدن دقیق عیسی مسیح را نمی دانند.

ما پیروان عیسی مسیح این به پیام عیسی مسیح ایمان داریم و به همین دلیل تلاش می‌کنیم پیام نجات را برای همه مردمی که در هر گوشهْ  از این جهان زندگی می‌کنند و به هر زبانی صحبت می‌کنند، برسانیم.

عیسی مسیح به ما وعده نموده که همه کسانیکه به او ایمان دارن با او یکجا برای ابد زندگی خواهند نمود. عیسی مسیح می‌فرماید:

دل های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمائید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.
یوحنا ۱۴: ۱-۳

وقتی عیسی مسیح بازگردد، همه کسانی که به او ایمان دارند تا ابد با او زندگی خواهند کرد. ما معتقدیم وقتی که عیسی مسیح از مردگان برخاست، ما نیز می‌توانیم از مردگان برخیزیم و برای همیشه با او زندگی کنیم.

قبل از آمدن عیسی مسیح، زمانی که آخرین شیپور به صدا درآمد، همه ایمانداران به عیسی مسیح از مردگان زنده خواهند شد. این مؤمنان زنده شده، همراه با ایماندارانی که در آن زمان زنده هستند، به آسمان برده شده و عیسی مسیح را ملاقات می‌کنند.

همه به شمول زنده‌ها و مرده‌ها در حضور قضاوت مسیح خواهند ایستاد و همه مورد قضاوت قرار می‌گیرند. کسانیکه به عیسی مسیح ایمان داشتن و نام شان در کتاب زندگی ثبت بود بری ابد با عیسی مسیح زندگی خواهند کرد.

دو فصل آخر کتاب مقدس در مورد آسمان جدید و زمین جدید صحبت می‌کند.

در این شهر جدید و پر جلال و یا اورشلیم جدید، کسانیکه با عیسی مسیح از مرگ قیام نمودن یکجا برای ابد زندگی می‌کنند. در این شهر می‌لیون‌ها انسان نجات یافته توسط خون عیسی مسیح که به اقوام و ملیت‌های سراسر دنیا ارتباط دارند زندگی خواهند کرد.

در آن زمان یک زمین جدید وجود خواهد داشت و تمام افرادی که به عیسی مسیح ایمان دارند، همراه با عیسی مسیح در این شهر و در این زمین جدید سلطنت خواهند کرد.

ما با چشم‌های ایمان این وعده‌های گرانبها را می‌بینیم و برای رسیدن آن روز انتظار می‌کشیم، که عیسی مسیح را با همه ایمان داران از شرق و غرب و شمال و جنوب در ابر‌ها استقبال خواهیم کرد.


Recent Articles