Atonement for the Sins of Humanity With the Sacrifice of Christ

  8 July 2022

Language: Dari

Christianity does not sacrifice an animal to atone for sins Animal blood is not pure enough to atone for human sins Because whoever sins, the only reward he will find is death; To free man from sin, he must shed his own blood and sacrifice himself. But who is ready to shed his own blood and die? Jesus Christ was completely innocent and completely flawless, he was able to pay the price of our sin with his death and obtain God's satisfaction

کفاره گناهان بشریّت با قربانی شدن مسیح!

مسیحیت برای کفاره گناهان، حیوانی را قربانی نمی نماید.

خون حیوان آنقدر پاک نیست که کفاره گناهان بشر شود.

زيرا هر كی گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ برای رهایی انسان از گناه باید خون خودش را بریزد و خودش را قربانی کند. اما چه کسی حاضر است خون خودش را بریزد و بمیرد ؟

عیسی مسیح  کاملا بی گناه و کاملا بی عیب بود، توانست با مرگ خود بهای گناهکاری ما را پرداخت کرده، رضایت خدا را حاصل نماید. اگر عیسی مسیح گناهکار می‌بود، مرگ او تنها قادر به پرداخت بهای گناهان خودش میشد. ولی خدا، عیسی مسیح بی گناه را در راه ما گناه ساخت . یعنی خدا پسر یگانه و بی گناه خود را فرستاد تا جای ما گناهکاران را بر صلیب پر کند.

خداوند نقشه ی رهایی انسان را از بند و اسارت گناه از ازل کشیده بود. او خبر تولد پسری را داده بود . پسری برای قربانی شدن .

خدا در عهد عتیق به ما انسانهای گناهکار فهماند که جزای گناه فقط مرگ است .

خدا پسرش عیسی مسیح را برای قربانی شدن فرستاد تا بر روی صلیب خونش ریخته شود و آن وعده ای که خدا در عهد عتیق داده بود تحقق بیابد .

این است محبت بیکران و عظیم خداوند نسبت به ما انسانهای گناهکار.

متی از قول عیسی مسیح  در اواخر عمر زمینی او نقل می‌‌کند که عیسی مسیح خطاب به شاگردانش گفت:

زیرا این است خون من که اجرای عهد و پیمان نو را تأیید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود.متی ۲۶: ۲۸

عیسی مسیح قربانی شد تا گناه جهان یعنی گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان دارند بردارد

زیرا خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا.
اول یوحنا ۲: ۲

وی بره‌ای بود که به مذبح برده می‌‌شد. او قربانی گناه بود ایمانداران به واسطۀ قربانی شدن او، یکبار و برای همیشه از گناهانشان پاک می‌‌شوند مسیح برۀ خدا می‌‌باشد که تمامی گناهان جهان را خواهد شست و قربانی شدن مسیح آنقدر عظیم بود که تمامی انسانها را قادر می‌‌سازد تا به واسطۀ آن طاهر شوند. عظمت آن از این جهت بود که عیسی مسیح پسر یگانۀ خدا بود. عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده آمد تا نجات را برای انسانها به ارمغان آورد. لیکن او بصورت یک پادشاه زمینی نیامد تا انسانها را با زر و زور نجات دهد؛ وی به عنوان یک «بره» آمد تا انسانها را به واسطۀ مرگش نجات دهد. «

ما نمیتوانیم با اعمال و رفتار خود ما پته‌های زینه بسازیم و بالا برویم تا به خداوند برسیم و با توجه به وضعیت انسان که در‌ گناه بدنیا آمده ،اشتیاق و میل به گناه بیشتری دارد نسبت به اعمال نیک، پس توانایی آنرا نداریم تا به خدا برسیم هر چند که طبق کلام خدا؛ نیکترین اعمال ما مانند تکه پارچه ایی خونین و چرکین نزد اوست، تنها راه نجات راه و طریق اوست، خداوند روش قربانی کردن را از ابتدا به ما نشان داده، زمانی که آدم و حوا گناه کردن به آنها پوست حیوانی را داد تا گناه و شرم حاصل از آنرا را با آن بپوشانند .و همینطور زمانی که هابیل و قائن هدایایی برای خداوند بردن هابیل به روش خداوند و قائن به روش خودش هدایا را دادن .هر چند که هر دو بهترینها را بردن ولی هدیه قائن پذیرفته نشد .امروز بهترین کارهای ما نزد خداوند نمیتواند ما را نجات دهد و فقط طریقه نجات خداست که برای ما جواب می‌‌دهد وناجی ماست .عیسی مسیح  گناه نکرد او در زیر گناه بدنیا نیامد او قدوسیت و الوهیت داشت، اوست که کفایت می‌‌کند و بسنده است قربانی شود برای تمام گناهان بشر هر کس به او ایمان بیاورد و قبول کند که گناهکار است و اعتراف کند و با فروتنی بخواهد که خداوند گناهانش را ببخشد و بر روی صلیب عیسی مسیح بگذارد ، نجات می‌یابد .

 خداوند عادل است و محبت زیادی به ما دارد. کلام خداوند می‌فرماید : «خدا اینقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد که هر که ایمان بیاورد هلاک نگردد و حیات جاودان یابد.

عیسی مسیح یکبار برای همیشه جانش را در راه رهایی انسان از گناه قربانی کرد بر روی صلیب تا هر که به او ‌ایمان آورد از گناه پاک شود و تولدی دوباره بیابد .

شکر گزار هستیم از عیسی مسیح که ما  از گناه پاک شدیم.

خداوند را سپاس بخاطر این هدیه که رایگان  در اختیار ما گذاشت .

جلال بر نام عیسی مسیح


Recent Articles