Truth

  17 March 2016

Language: Dari

ای خدای بی نیاز چاره ساز
ای مرا هر دم به سوی تو نیاز
این نیازم مایه فرخندگی است
روشنی بخش چراغ زندگی است
می کشاند کش کشانم سوی تو
جبهه سایان می برندم سوی تو
گر نبودی دل ادبگاه نیاز؛
کی شدی روزن بسوی دوست باز ؟
بی نیازی خاصه ممتاز توست
جلوه خورشید بی انباز توست
لیک من شادم به تقدیم نیاز
می کنم بر خود از این گنجینه ناز
گنج را سازند پنهان زیر خاک
تا بماند از گزند غیر پاک
گنج من باشد نیایشهای من
در نهاد خاکی اجزای من
من نهانش کرده ام از دیگران
تا نیفتد چشم بیگانه بر آن
در نیاز بنده پنهان راز ها ست
زیر این پرده عجایب ساز هاست
ای تو دانا بر نیاز راز من
واقف از انجام و از آغاز من
من برم سوی که این گنج ناز
جز تو؛ای گنج آفرین بی نیاز ؟
( خلیلی)

Recent Articles