The Mysteries of Creation and the Word

  17 March 2016

Language: Dari

همه ایمانداران به مسیح به این باور اند که خداوند از طریق انبیا پیام خود را برای مردم میرسانید. ولی بعد از ظهور عیسی مسیح، خداوند توسط روح مقدس خود چشم های ما را باز ساخته که حقایق روحانی و زیبایی های طبیعت و خلقت او را از طریق کلام زنده خداوند بدانیم.
اگر میوه درخت و تخم نبات را مد نظر بگیریم درمی یابیم که میوه از نعمات خداوند بوده و برای استفاده انسان ها خلق شده است. در کتاب مقدس مثال های بی شماری از کشت و زراعت ذکر گردیده است. در وطن عزیز ما افغانستان نیز بیشتر مردم در فصل بهار مشغول کشت و زراعت هستند و میدانیم که دهقان ها زمین را با گاو قلبه کرده و تخم نبات را درآن کشت میکنند. آنها منتظرند تا تخم ها جوانه زده و رشد نمایند. بلا خره تخم های نبات، رشد کرده و میوه آن به ثمر میرسد. درحقیقت، زنده گی پرثمر، آن تخم نبات است که در زمین کاشته شده است.
عیسی مسیح که کلام زنده خدا است، نیز مانند همان تخم نبات مملو از زنده گی ابدی بود، که به صلیب کشیده شد و قربانی شد. او دوباره مانند درخت مثمر سربلند کرد و میوه های فراوان را برای زنده گی روحانی ابدی ما به ارمغان آورد.
در کتاب پیدایش میخوانیم: « خداوند همه نوع درختان زیبا و میوه دار را درآن باغ رویانید و درخت زنده گی و همچنین درخت شناسایی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد»
همه تصاویر سمبولیک عیسی مسیح را نشان میدهد. درکتاب زبور نیز آمده که شخصی عادل مثل درخت خرما وبا ثمر خواهد بود و مانند سرو لبنان نمو خواهد کرد. آنانی که در خانه خداوند غرص شده اند، در پیشگاه خدای ما خواهند شگفت.
عسیی مسیح در واقع شمعی بود که از آسمان درین دنیا تاریک آمد. در کتاب پیدایش نوشته شده که، زمین در ابتدا خالی و بدون شکل بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و خدا گفت: » روشنی بشود« و روشنی شد و خدا تاریکی را از روشنی جدا کرد.
پس عیسی مسیح آن شمع بود که دل های ما را که پر از تاریکی بود، مـــنور نمود. روشنایی عیسی مسیح ما را درین سفر زنده گی هدایت می کند و به سرزمین موعود که خودش وعده داده است خواهد برد. محبت عیسی مسیح قلب ما را روشن ساخته و خطاهای ما را نمایان ساخته و آنرا از بین میبرد.
در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 9 نوشته شده که، عیسی مسیح وقتی به آسمان صعود نمود، ابری نمایان گشت و عیسی مسیح در مقابل چشمان مردم به آسمان صعود نمود. ابر حضور خداوند همانطورکه اسراییل را در روز به سرزمین موعود هدایت میکرد، برای ما نیز سایه شده تا از حرارت سوزان در بیابان زنده گی از بین نرویم و آن ابر حیات بخش برای ما آب حیات میدهد. و این ابر مانند دست خداوند از ما نگهداری مینماید. حال که مسیح از مردگان برخاسته و زنده است، قلب ما را برای زنده گی با خویش برگزیده است تا در آن ساکن شده و آن برنامه نخستین خداوند را که انسان را شبه خود ساخت و رابطه صمیمانه را دوباره احیا نماید. حال ما ضرورت به انجام مراسم مذهبی نداریم. عیسی مسیح پرده جدایی را از بین برداشت و ما خداوند قدیر را به حیث پدر آسمانی خود پذیرفته و میتوانیم در حضور ذات مقدس او بیاییم و او را از ته دل نیایش و عبادت کنیم . چون که مسیح گناه های ما را با خون پاک خود شستشو کرده است و با این پیمان جدید در خون مسیح میتوانیم در حضور پدر آسمانی خویش رفته و رابطه نزدیک و شخصی داشته باشیم.
وطندار عزیز، عیسی مسیح جان خود را فدا نمود تا من و تو زنده گی همیشه گی داشته باشیم. اجرای مراسم مذهبی تمایل گناه را از ما دور ساخته نمی تواند، بلکه عیسی مسیح صرف یگانه راۀ است که ما را به خداوند میرساند. عیسی مسیح زنده است و او تنها کسی است که فدیه گناهان بشر شد. نجات دهنده ای غیر ازعیسی مسیح برای من وتو وجود ندارد، مسیح بخاطربخشیدن گناهان من وتو، بر روی صلیب به جای من وتو جان داد.
عیسی مسیح بعد از سه روز ازمرگ زنده شد و اکنون نیز زنده است. من و تو به بخشش خدا احتیاج داریم، ای عیسی مسیح به قلب و زندگی و روح ما داخل شو.گناهان های ما را ببخش، و ما را تبدیل کن به فرزندی که شایسته حضور تو باشیم .  ( نوشته نوری)

Recent Articles