Trinity in Plain Language

  21 October 2021

Language: Dari

There are many misconceptions among Afghans about the God of followers of Christ, the Holy Trinity. A number of loved ones believe that the followers of Christ believe in three gods

دربارۀ خدای پیروان مسیح، یعنی تثلیث اقدس، غلط ‌فهمی‌های بسیار در میان افغان‌ها وجود دارد. یک تعداد عزیزان به این معتقد اند که پیروان مسیح به سه خدا اعتقاد دارند.

بر ماست که آموزه‌های کتاب مقدس را در باره ذات خدای واحد به درستی درک نماییم.

عیسی مسیح می‌‌‌فرماید: «من و پدر یک هستیم». این سخن به این مفهوم است، وقتیکه ما در باره عیسی مسیح فکر می‌‌‌نماییم، در باره خدا فکر می‌‌‌کنیم و یا با خدا مواجه هستیم. وقتیکه ما در باره روح خدا و یا روح القدس صحبت می‌‌‌نماییم، ما با خدا مواجه هستیم. وقتیکه روح خدا در قلب ما سکونت می‌‌‌نماید، در حقیقت عیسی مسیح در قلب ما زندگی می‌‌‌نماید. در عین زمان پدر آسمانی ما هم به ما محبت نموده و در قلب ما کار می‌‌‌نماید. یعنی خدا در عین زمان خالق ما است، خدا نجات دهندۀ ما است و خدا پشتیبان ما است. در حالیکه این سه شخصیت یک خدا است که ما، بنام پدر آسمانی ما، نجات دهندۀ ما عیسی مسیح و روح القدس می‌‌‌شناسیم. رابطه داشتن ما با هریک اینها در حقیقت رابطه داشتن ما با یک خدا است .

همان طور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید؛ و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است.
افسسیان ۴: ۴-۶

کلام خدا به ما تعلیم می‌‌‌دهد که یک روح، یک خداوند و یک خدا وجود دارد که پدر آسمانی همۀ ما است. وقتیکه ما می‌‌‌گویم پدر، پسر یعنی عیسی مسیح و روح القدس، این به معنی سه خدا بودن نیست. این یک خدا است که در سه نام و یا سه خصوصیت به ما ظاهر شده است. ما به این خدا یگانه و واحد ایمان داریم. ما هرگز به این باور نداریم که گویا سه خدا وجود دارد.

خدا بصورت کل خالق است و تمام ای کار‌ها را پدر آسمانی ما انجام می‌‌‌دهد، خدا بصورت کل نجات دهنده است و خدا بصورت کل تقدیس کننده است. این هرگز به این معنی نیست که خدا به سه قسمت تقسیم شده و یا یکی از دیگر برتری دارد، بلکه یک خدا است که در پدر، پسر و روح القدس ما او را می‌‌‌شناسیم.

کلام خدا در کتاب مقدس درباره خدا یگانه در تثلیث به ما تعلیم می‌‌‌دهد:

در شروع کتاب مقدس نوشته شده: 

در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید.
پیدایش ۱: ۱

در ادامه کتاب پیدایش می‌‌‌خوانیم:

زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد. خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد.
پیدایش ۱: ۲-۳

در کتاب عبرانیان می‌‌‌خوانیم

ولی در این روزهای آخر به وسیلۀ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیلۀ او همۀ عالم هستی را آفریده است.
عبرانیان ۱: ۲

وقتیکه به این قسمت‌های از کلام خدا دقت می‌‌‌کنیم می‌‌‌بینیم که هم پدر، هم پسر و هم روح خدا در کار خلقت سهیم هستند. خدا آسمان‌ها و زمین را خلق نمود، روح خدا بر روی آب‌ها در حرکت بود، خدا گفت و شد یعنی به سخن خدا که پسر و یا عیسی مسیح است همه چیز خلق شدن.

خدا خودش عیسی مسیح را بنام «پسرعزیزمن» یاد نمود. همان طوریکه، خدا ازلی و ابدی است، کلام اوهم که بنام عیسی مسیح جسم انسانی پوشید او هم ازلی و ابدی است. 

در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد.
یوحنا ۱: ۱-۳

در این جا منظور از کلام عیسی مسیح است. کلام، کلام خداست که از خدا جدا نیست. این امکان ندارد که کلام یک شخص از خودش جدا باشد، کلام هرکس خودش است. همانطورکه خدا ازلی و ابدی است، کلام او هم ازلی و ابدی است.

در کتاب مقدس نوشته شده است

به عبارت دیگر خدا به جای این که گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلۀ مسیح با دنیا آشتی نمود و پیام این آشتی را به ما سپرده است.
دوم قرنتیان ۵: ۱۹

درین قسمت کلام خدا، کار پدر آسمانی را در نجات ما توسط عیسی مسیح خوب دیده می‌‌‌توانیم. خدا در مسیح برای نجات ما کار کرد و با انسان آشتی نمود.

در کلام خدا نوشته شده است: «روح القدس خدا را نرنجانید. زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملاً آزاد می‌‌‌شوید.»( افسسیان ۳۰:۴) در این جا به یک شکلی روح القدس در نجات ما سهم دارد. وقتیکه یک شخص به این اقرار نماید  که خون عیسی مسیح به روی صلیب کفارۀ گناهان او شده، او نجات پیدا می‌‌‌کند. در عین زمان روح القدس و یا روح خدا در او ساکن می‌‌‌شود و او را که مالکیت شیطان بود به حیث مالکیت خدا مهر می‌‌‌نماید. وقتیکه او حقیقتاً به حیث مالکیت خدا مهر شد، در درخت زندگی او نشانه‌های این مهر شدن شروع به ثمر آوردن می‌‌‌نماید. این حتمی نیست که همه یک قسم ثمر بدهند، بلکه هر ایمان دار به شکلی خاص خودش ثمر می‌‌‌دهد.

همان طوریکه در کار خلقت پدر اسمانی ما، نجات دهندۀ ما و تقدیس کنندۀ ما سهیم بودن در نجات ما هم سهیم هستند. پس یک خدا است که هم خلق می‌‌‌نماید  و هم نجات می‌‌‌دهد.

عیسی مسیح می‌‌‌فرماید:

آنها را بوسیلۀ راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است.
یوحنا ۱۷: ۱۷

خدای پدر تقدیس کننده است. اینطور هرگز نیست که بین پدر آسمانی، پسر یعنی عیسی مسیح و روح القدس یا روح خدا تقسیم وظایف شده باشد. همان طوریکه در کار خلقت سهیم هستند، ده نجات ما هم سهیم هستند و در تقدیس شدن ما هم سهیم هستند. پولس، رسول عیسی مسیح می‌‌‌نوسید:

به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است، یعنی به همۀ آنانی که در پیوستگی با مسیح عیسی تقدیس شده و فراخوانده شده اند تا قوم مقدس خدا باشند و به همۀ کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنها و خداوند ماست به زبان می آورند.
اول قرنتیان ۱: ۲

پسر و یا عیسی مسیح هم درکار تقدیس نمودن ما ایمانداران سهیم است.

خدا با وجودیکه در تثلیث ما او را می‌‌‌شناسیم، اما یک خدا است و همه کار‌ها را یک جای انجام می‌‌‌دهند.

زمانیکه عیسی مسیح با شاگردان خود وداع می‌‌‌نمود به آنها گفت که« مردم را  به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید.»

ما پیروان مسیح به این اعتقاد داریم که: خدا واحد است، در وجود این خدای واحد، سه شخصیت وجود دارد، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح‌القدس. این سه شخصیت ، یک خدای واحد را تشکیل می‌‌‌دهد. خدای واحد از سه شخصیت تشکیل شده است که هر سه ذات خدای واحد را تشکیل می‌‌‌دهد. این سه شخصیت، نه فقط از نظر ذات و از نظر ابدی بودن با هم برابر هستند، بلکه از نظر اراده هم با هم یکی هستند. یعنی این سه شخصیت دارای سه اراده مختلف نیستند که در تضاد یک دیگر باشند، بلکه هر سه اراده‌ای واحد دارند. این اراده را خدای پدر طرح ریزی می‌‌‌نماید، و خدای پسر و روح‌القدس او را اجرا می‌‌‌نمایند.

ما که از عیسی مسیح پیروی می‌‌‌کنیم، به یک خدای واحد در سه شخصیت پدر، پسر و روح القدس ایمان داریم. ما هرگز به سه خدا ایمان نداریم. ما در مقابل شرک آوردن به یگانگی خدا سرسختانه مخالف هستیم. برای همین است که ما پیروان مسیح به خدای واحد در تثلیث اعتقاد داریم. 

Recent Articles