Trinity

  25 February 2021

Language: Dari

We followers of Christ believe that God is one. In this one God, there are three distinct persons: the God of the Father, the God of the Son, and the God of the Holy Spirit. These three characters form one God. The one God is made up of three distinct characters, all of whom are of the same nature, meaning that all three are equally equal to God and do not have more or less the same. We believe that there is a God, but within this God, there are three personalities, all of whom have the same divine nature and are equally "God" and together form one God

ایمان مسیحی بر خدای تثلیث بنا شده است و ایمانداران واقعی به این باور دارند که خدای واحد و یکتا، در ذات یکی است اما در این ذات واحد سه شخص: پدر، پسر و روح القدوس وجود دارد. خدا، خود را در کتاب ‌مقدس به  انسان آشکار نمود که واحد است. یعنی خدایی غیر از او وجود ندارد. این حقیقت، هم در عهد عتیق کتاب مقدس وهم درعهد جدید کتاب مقدس نوشته شده است. این بسیار مهم است که بدانیم قبل از حضرت ابراهیم تمامی ملل جهان به وجود چندین خدا باور داشتند. هیچ ملتی را درآن عصر نمیشد پیدا نمود که به وجود یک خالق اعتقاد داشته باشند.

در قرن اول می‌‌‌لادی، وقتی پیروان مسیح خدای واحد را به رومیان بت ‌پرست معرفی نمودند، رومیان آنها را ملحد، یعنی  بی‌ خدا نامیدن، چون در  نظر رومیان  یک خدا وجود ندارد بلکه هر چیز از خود یک خدا دارد ، چه آنهایی که خوب هستند، و چه آنهایی که در نظر ما زشت و زیانبار هستند.

پیروان مسیح از همان قرن اول، اعتقاد داشتند که خدای پدر و پسر خدا ( پسر روحانی او عیسی مسیح) و روح‌القدس، هر سه خدا هستند، اما خدا در ذات خود یکه و یگانه است.

 ما پیروان مسیح به این اعتقاد داریم: خدا واحد است. در وجود این خدای واحد، سه شخصیت متمایز و جدا وجود دارد، به اسم: خدای پدر، خدای پسر و خدای روح‌القدس. این سه شخصیت ، یک خدای واحد را تشکیل می‌‌‌دهد . خدای واحد از سه شخصیت متمایز از همدیگر تشکیل شده است که هر سه از ذات واحد برخوردارند، یعنی اینکه هر سه به یک اندازه خدا هستند و یکی از دیگر کمی و یا زیادی ندارند. ما اعتقاد داریم که یک خدا وجود دارد، اما در باطن این خدا، سه شخصیت هست که هر سه به یک اندازه ذات الهی دارند و به یک اندازه ”خدا“ هستند و با هم خدای یگانه را تشکیل می‌‌‌دهند. در ضمن، این سه شخصیت، نه فقط از نظر ذات و از نظر ابدی بودن با هم برابرند، بلکه از نظر اراده هم با هم یکی هستند. یعنی این سه شخصیت دارای سه اراده مختلف نیستند، بلکه هر سه اراده ای واحد دارند. این اراده را خدای پدر طرح ‌ریزی می‌‌‌نماید و خدای پسر و روح‌القدس آنرا  اجرا می‌‌‌نمایند. برای همین است که ما پیروان مسیح به خدای واحد در سه شخصیت که تثلیث است ایمان داریم.

  این خدای واحد که از سه شخصیت تشکیل شده، قابل تجزیه هم نیست. گرچه این سه شخصیت از هم متمایزند، اما فقط و فقط با هم خدای واحد را تشکیل می‌‌‌دهند. درضمن، ذات الوهیت فقط و فقط در این سه شخصیت وجود دارد و هیچ موجود دیگر از ذات الهی برخوردار نیستند.

 در نتیجه، اعتقاد ما طبق کتاب ‌مقدس این است که خدا واحد است اما از سه شخصیت متمایز تشکیل شده است. ما به خدای واحد در تثلیث اعتقاد داریم.

 هر یک از این سه شخصیت با اینکه از نظر ذات الهی و ابدی با هم برابراند، اما نقش‌های شان، تا آن جاییکه که به عالم خلقت مربوط می‌‌‌شود، متفاوت است. خدای پدر همان طوریکه که از نام مبارک شان پیداست نقشه خلقت عالم را کشید، خدای پسر آن طرح خدای پدر را به اجرا در آورده است. یوحنای رسول در انجیل یوحنا، فصل اول، آیه ۳ در مورد پسر خدا می‌‌‌‌فرماید: ”همه چیز به ‌واسطۀ او آفریده شد و به‌غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.“ روح‌القدس هم نگهدار خلقت است.

یک نکته بسیار مهم قابل توجه این است  که این سه شخصیت تثلیث از نظر ذات الهی و ابدیت و اراده با هم برابرند، اما نباید فراموش کرد که پسر خدا هدفش این است که خدای پدر جلال یابد،روح‌القدس هم هدفش این است که  عیسی مسیح جلال پیدا کند. پس می‌‌‌‌بینیم که از نظر نقش، سلسله ‌مراتبی وجود دارد: روح‌القدس مسیح را جلال می‌‌‌دهد و به انسان می‌‌‌‌شناسند تا مسیح هم خدای پدر را جلال دهد و او را به انسان بشناسند. باید به این راز در تثلیث خوب توجه داشته باشیم. این نکته باعث روشن شدن خیلی از گفته‌های عیسی مسیح درباره خودش، و اشارات به روح‌القدس در عهد جدید می‌‌‌باشد.

خدای پدر را هیچکس ندیده و نمیتواند ببیند. برای همین بود که یوحنای رسول، در انجیل یوحنا فصل اول، آیه ۱۸، اینطور می‌‌‌فرماید:« خدا را هرگز کسی ندیده است (یعنی خدای پدر را). پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.»

در کتاب پیدایش آمده است که یهوه به ابراهیم ظاهر شد، این در واقع پسر خدا بود که بر او ظاهر شد، نه خدای پدر و نه تمامی خدای واحد، یعنی پدر و پسر و روح‌القدس یکجا.

 منظور ما از این که می‌‌‌گوییم ”عیسی تجسم خدا در جسم انسان است“ این نیست که عیسی تمامیت خدای واحد را تجسم کرده است، بلکه می‌‌‌دانیم که او شخصیت دوم از سه شخصیت خدای واحد را در جسم انسان تجسم کرد. یا  وقتی می‌‌‌گوییم ”خدا جسم انسانی پوشید “طبق عهدجدید  کتاب مقدس که ما به آن اعتقاد داریم، این است که فقط پسر خدا، یعنی شخصیت دوم از سه شخصیت تثلیث، جسم انسانی پوشید و به زمین آمد، اما خدای پدر و خدای روح‌القدس در تمامی عالم هستی حضور داشتن و تمامیت خدای واحد در جسم انسانی ظاهر نه شده بودن.

موقع غسل تعمید مولای ما عیسی مسیح، وقتی او از آب بیرون آمد، صدای خدای پدر که نادیدنی است، از آسمان شنیده شد که فرمود: ”این است پسر محبوب من که از او خشنودم.“ و در همان موقع، روح‌القدس هم به شکل کبوتر بر عیسی نازل شد. پس در واقع ما می‌‌‌بینیم که پسر خدا جسم شده، اما خدای پدر در آسمان بود، و روح‌القدس هم در صحنه حاضر و بر اوضاع تسلط دارد.

 مسیحیان خدای واحد را که طبیعت سه ‌گانه دارند و از پدر و پسر و روح‌القدس تشکيل شد است عبادت می‌‌‌‌کنند. خدای پدر ناديده، توسط پسر يگانه‌اش عيسی مسيح به جهانيان آشکار گرديد و پسر خدا، عيسی مسيح خداوند، با خون و مرگ خود بر صليب و قيام از مردگان، نجات و حيات جاويد را برای جهانیان فراهم کرد،  روح‌القدس همان تسلی‌ دهنده و پشتیبانی است که در قلب ايمانداران به مسيح ساکن می‌‌‌‌گردد و آنها را به تمام حقیقت رهبری می‌‌‌نماید.


Recent Articles