The Secret of Love

  8 June 2014

Language: Dari

هرلحظه من ازعشق به سوی توشکفتم
گرغنچه بُدم باز شدم هیچ نگفتم
برخاک بتابی شود او لعل بدخشان
پیرایش این خاک از افلاک بگفتم
دانی که جهان دارد از این نور نشانی
قلبم بگشادی و من از خاک بگفتم
عیسی مسیح است همان نور درخشان
زیبایی این جلوه خاشاک بگفتم
من پیکره ام نور تویی عالم رخشان
بینایی این دیده نمناک بگفتم
دل دل نکنم موعد این راه یقین است
هر لحظه از این روزن افلاک بگفتم
( سپهر نافذی)

Recent Articles