The Resurrection of the Messiah

  10 April 2020

Language: Dari

Mary Magdalene was a follower of Jesus Christ, and witnessed His crucifixion. Yet she found His tomb empty - Jesus was not there!

مریم مجدلیه از پیروان عیسی مسیح بود. او هنگام به صلیب کشیدن عیسی مسیح، در محل حضور داشت و صبح روز یکشنبه به طرف قبر عیسی مسیح میرفت تا پیکر عیسی مسیح را با عطریات تدهین کند که با قبر خالی مواجه شد. او با غم و اندوه در مقابل قبر استاد خود نشسته بود. مرگ عیسی پایان امیدهای او بود. زیرا عیسی مسیح زندگی او را دگرگون نموده بود و به مریم مجدلیه زندگی نو و شخصیت نو بخشیده بود. زندگی مریم مجدلیه بدون عیسی مسیح بی مفهوم بود زیرا بعد از عمری فلاکت و نگون‌بختی و ناکامی و تحقیر، کسی پیدا شده بود که مقام واقعی انسانیت را به او بازگردانده بود. اما اینک، امید او برباد رفته بود. عیسی مسیح مرده بود. چه کس دیگری میتوانست به او، شخصیت و امید و دلگرمی ببخشد؟ او نیز مانند تمامی پیروان عیسی مسیح، هرگز انتظار زنده شدن عیسی مسیح را نداشت. اما وقتی از قیام او مطلع شد، بسیار شاد گردید. ایمان او به عیسی مسیح اصیل بود. او بیشتر مشتاق باور کردن و اطاعت بود تا فهمیدن همه چیز. عیسی مسیح این افتخار را به او داد که اولین شاهد قیامش باشد و به او این ماموریت را داد که اولین پیغام قیام را به شاگردانش برساند.

عیسی قیام کرده‌، در همان روز اول قیام‌، به یک تعداد از شاگردانش ظاهر شد. آنان در خانه ‌ای گرد آمده بودند و از ترس رهبران یهود، درها را محکم بسته بودند. . اما عیسی قیام کرده ناگهان در میان ایشان ایستاد و فرمود: ”آرامش بر شما باد“ در مقابل ترس ایشان،‌ آنان را به آرامش و سلامتی دعوت کرد. او آرامش خود را به ایشان بخشید.

با دیدن و ملاقات نمودن با عیسی مسیح شاگردانش دگرگون شدند. ترس آنان برطرف شد و شجاعت جای آن را گرفت‌. قیام عیسی پاسخ تمام ترس ‌های انسان است‌.

اگر مرگ پایان زندگی نیست و اگر قدرتی بالاتر از مرگ وجود دارد و اگر زندگی بعد از مرگ‌، زندگی پر جلالی است‌، پس دیگر چرا باید ترسید؟ انسان از چیزهای زیادی می‌ترسد: ترس از گرسنه‌ ماندن‌، از دست دادن خانه و کاشانه‌، از دست دادن عزیزان‌، بیماری و درد جسمی‌، از دست دادن آبرو و اعتبار، و بالاخره مرگ‌! اگر عیسی زنده شده‌، یعنی اینکه نیرویی مافوق تمام این مشکلات بر زندگی بشر حکمفرما است‌. قیام مسیح پاسخ تمام این ترس‌ ها است. وقتی او به آن ده شاگرد ظاهر شد، توما در میان ایشان نبود. وقتی شاگردان گفتند که عیسی زنده شده را دیده‌اند، او باور نکرد.

یک هفته بعد، عیسی باز در میان شاگردان ظاهر شد. این بار تومای شکاک نیز حضور داشت‌. عیسی شک او را برطرف کرد. قیام عیسی امروز نیز می‌تواند شک‌ های انسان را برطرف سازد. شک به وجود خدا، شک به قدرت او، شک به وعده‌ های او، شک به محبت پدرانۀ او. کافی است که با عیسی مسیح قیام کرده ملاقات کنیم‌. اطمینان و اعتماد جای شک و تردید و نا امنی‌ ها را خواهد گرفت‌.

قیام مسیح هر اشک و ترس و شک را ، ترس از ویروس کرونا را از وجود ما دور مینماید. بیایید پیام شادی‌بخش و امنیت‌ آفرین قیام مسیح را به آنانی که در غم و ترس و تردید بسر می‌برند برسانیم‌.

Recent Articles