the Kingdom of God

  22 July 2023

Language: Dari

The kingdom of God is a central concept in the teachings of Jesus. It refers to the reign and rule of God in heaven and on earth. It is a place of peace, love, and justice, where God's will is done and his glory is revealed. The kingdom of God is a spiritual reality that can be experienced by anyone who seeks it with a humble and repentant heart

عیسی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎرﻫﺎ گفته که او ذات اﻟﻬﯽ دارد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮرات و ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎء او خداوند و سروراست. 

او همان ﭘﺎدﺷﺎهی است ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ خواهد آﻣﺪ . او به ﺼﻮرت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در روی زﻣﯿﻦ آﻣﺪ.

عیسی مسیح ﺑﻪ واﻟﯽ روﻣﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﮔﻔﺖ:

«پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی من به این دنیا تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست.»
یوحنا ۱۸: ۳۶

ﺑلی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿست ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮریکه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دروغ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ می‌نماید ﻧﻪ راﺳﺘﯽ. ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا، ﻣﻠﮑﻮت راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ است. شیطان افکار آن‌ها را کور کرده است تا نور انجیل پُر شکوه مسیح را که صورت قابل دید خدای نادیده است، نبینند و از حقیقت چشم پوشی نمایند. 

در دنیا امروز دروغ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﻣﺼﻠﺤتی و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺻﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿﺮه ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ نماید .

 دروغ ﻣﺜﻞ دود ﺳﯿﺎه راه ﺧﻮد را در دور ترین جای‌ها ﺑﺎز ﮐرده و ﭼﺸﻤﻬﺎی دانایی را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه است و روی حقیقت را با خاکستر فرش نموده و آن را پوشانده است.

 وﻟﯽ خواننده عزیز، ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ خدا ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ، ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ راستان ﻫﺪایت کرده  و ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ پادشاهی اﺑﺪی آﻣﺎده نماید. پادشاهی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻪ دروغ، ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﻠﮑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨد . ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺑﺪی است ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ.

 یحیای ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه، ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻼم ﺧﺪا، راه را ﺑﺮای آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺎده ﻣﯿﮑرد، گفت «ملکوت خدا نزدیک است» ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻌﺪ از آغاز ﺧﺪﻣﺘﺶ گفت: «ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ» وﻗﺘﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا چه وقت بر قرار می‌شود، او اﺷﺎره ﺑﺨﻮد نموده ﮔﻔﺖ: «اینک ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن شما است.» 

زﯾﺮا ﺑﺎ آﻣﺪن او ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺑﺮﮐﺎت، ﺣﯿﺎت، ﺷﻔﺎﻫﺎ، ﻣﻌﺠﺰات، و آزادی از ارواح ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺟﺎری ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮرﺗﯽ از آن آﯾﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﻌﻼوه او دﺷﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ ﻣﺎر عهد عتیق اﺳﺖ ﮐﻪ آدم وحواء را ﻓﺮﯾﺐ داد.

وﻗﺘﯿﮑﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺮﺳﯿﺪند ﺑﻪ ﻣﺎ دعا نمودن را ﯾﺎد ﺑﺪه، او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﻋﺎ این است ﮐﻪ از «ﭘﺪر آسمانی تان ﺑﺨﻮاﻫﯿد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت او ﺑﯿﺎید و ارادۀ او ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺳﻤﺎن است در زﻣﯿﻦ ﻫﻢ اجرا ﺷﻮد.» ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺸﻮف شود. اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﯿﻦ حالا در ﻗﻠﺐ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ عیسی ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮوع ﺷﺪه است. اﻣﺎ اﻣﯿﺪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع آﻧﺮا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﺸﯿﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دﻋﺎی ﻓﻮق و ﺑﺮﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

افغان، پاکستانی، کانادایی خلاصه همه می‌توانند که شامل ملکوت خدا شوند به شرط اینکه عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود بپذیرند. زن ﯾﺎ ﻣﺮد، از ﻫﺮ ﻧﮋاد و ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه یک شکل می‌باشند مگر ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻬﺎی شان متفاوت است. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻞ به ﺧﺪا نداشته باشند نمی توانند که وارد ﻣﻠﮑﻮت او شوند. 

ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت یه ﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎدل شمرده ﺷﺪه اﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ کنند. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ امیدوار هستند و آرزوﯾﺸﺎن بر آورده می‌شود. آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ شرایط و وقایع ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارند، ﭼﻮن در ﻣﺤﺒﺖ خدا زﻧﺪﮔﯽ می‌نمایند و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﯿﺪوارهستند

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ در زﻧﺪﮔﯽ در این ﻣﻠﮑﻮت و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ واﻗﻌﻪ این است ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﮐرد. در این ﻣﻠﮑﻮت ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧیست زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ اوﺳﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ روح اﻟﻘﺪس تسلی دﻫﻨﺪه، شادی ﺑﺨﺶ و راﻫﻨﻤﺎی زندگی اش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻆ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ کنند و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮب، ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨند، ارادۀ او را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهند، روی خدا را ﻣﯽ ﺑﯿﻨند ، ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺮﮔﯽ ﻧﺪارند، ﺑﯿﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ در رﻓﺖ و آﻣﺪ هستند و ﮔﺎﻫﯽ در ﺟﺴﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ شوند از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﻮند.

 اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ و خدمت به  دﯾﮕﺮان استوار است. اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه در آن ﻏﺮور و رﯾﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻃﻤﻊ ﻣﯽ باشد. در این ﻣﻠﮑﻮت ﻣﺤﺒﺖ نمودن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و قوم خود  ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ باید به همه جتیﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن محبت ﮐرد. ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺷﺮط ﺑﻮدن در این ملکوت توبه از گناهان و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ است. در اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎشد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎدم ﺑﺎشد. در این ﻣﻠﮑﻮت، ﺧﺪا ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ می‌سازد و معجزه می‌تواند رخ دهد و ه هر کس می‌تواند معجزه را ببیند  . در این ﻣﻠﮑﻮت اولتر از همه  ایمان قلبیﻫﺮ ﮐﺲ داوری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ اعمالش. در این ﻣﻠﮑﻮت ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻄﺮف ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮان . ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد ضروریات ﺑﺎﯾﺪ اول ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮان را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را و در ﻣﻮرد ﺧﻄﺎﻫﺎ اول باید ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎی دﯾﮕﺮان را ﺗﺎ اﺻﻼح از ﺧﻮد او ﺷﺮوع ﺷﻮد. 

 و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ، اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ منتظر ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺰودی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﮑﺮراً اﻣﺮ ﮐﺮده است ﮐﻪ ﺑﯿﺪار و ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻟﺬا در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز و داواطلب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ دوره ﺳﺮﺑﺎزی را سپری نماییم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ . اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ، ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن ﻧﯿست ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﮓ روﺣﺎﻧﯽ است.


Recent Articles