The Bible's View on Homosexuals

  30 May 2022

Language: Dari

The Christian Bible considers homosexuality to be a sinful act because homosexuality is contrary to God's will. The churches and Christians who have compromised this practice have turned away from God's commandments and cannot be called true followers of Christ because they sin against God and mankind through their homosexuality.

دیدگاه کتاب مقدس در مورد همجنس گرایان

کتاب مقدس مسیحیان، همجنس گرایی را عملی گناه ‌آلود می‌داند زیرا همجنس ‌گرایی با اراده خدا تناقص دارد

کلیسا‌ها و مسیحیان که به این عمل سازش نموده اند از اوامر خدا عدول نموده اند و نمی توان آنها را پیروان واقعی مسیح نامید، زیرا آنها در اثرعمل همجنس ‌‌بازی خود نسبت به خدا و نسبت به نوع بشر گناه می‌نمایند.

اگرچند کلیسا کوچک دیدگاه سنتی مسیحیت در مورد همجنس‌گرایی را زیر سؤال برده است، مسیحیان جهان در مجموع چنین عملی را گناه می‌‌دانند و آن را مغایر احکام خدا می‌دانند. 

همجنس‌‌گرایی هم در عهدجدید و هم در عهدعتیق کتاب مقدس محکوم شده.

در عهد عتیق کتاب مقدس نوشته شده است:

هیچ مردی نباید با مرد دیگری رابطۀ جنسی داشته باشد، زیرا خدا از این کار نفرت دارد.
لاویان ۱۸: ۲۲


هر چه که بر خلاف انجیل باشد، گناه و از شیطان است. همجنسگرایی هم گناه است

در کتاب مقدس پولس رسول فهرستی از افراد و اعمال شرارت بار و گناهان مختلف ارائه می‌‌دهد: « ز شتکاران، لواط گران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری...» (اول تیموتائوس ۱:‏۱۰

گناهانی که باعث جدایی ما از خدا می‌‌شوند کتاب مقدس لست از آنها را در اختیار ما قرار می‌‌دهد. که یکی آن همجنس بازی می‌باشد.

مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. اشخاص شهوتران، بت پرستان، زناکاران، لواط گران، دزدان، طمعکاران، مستان، ناسزاگویان و تقلب کاران در پادشاهی خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت
اول قرنتیان ۶: ۹-۱۰

داستان شهر سدوم و عموره در کتاب پیدایش فصل ۱۸ تا ۱۹ آمده است که این شهر به ویرانه مبدل شد. گناه سدوم و عموره چه بود؟ که به ویرانه تبدیل شد.

 همجنس گرایی بی تردید یکی از دلایل تصمیم خدا برای نابود کردن آن دو شهر بود و

دلیل فرود آمدن گوگرد فروزان و نابودی آن شهرها و ساکنان آن همجنس گرایی بوده است. مکانی که این دو شهر در آن واقع شده بودند تا به امروز هم متروکه و بایر باقی مانده است. سدوم و عموره مثال بسیار محکمی از احساس واقعی خداوند نسبت به گناه به طور کلی و به خصوص گناه همجنس گرایی است  

 کتاب مقدس در بارۀ همجنس بازی تعلیم می‌‌دهد، براساس تعلیم پولس رسول، اگر زنی نسبت به همجنس خود و یا مُردی نسبت به همجنس خود شهوت نشان دهد و یا مرتکب اعمال زشت گردد، گناه کرده است.

همجنس خواهی، با طبیعت انسان مغایرت دارد و عمل همجنس بازی غیر طبیعی بوده، مخالف نقشۀ خدا از خلقت مُرد و زن است. این تمایل مخالف منظور خدا از قرار دادن غریزۀ جنسی در انسان است، که همانا تشکیل خانواده و تولید نسل می‌‌باشد.

 کتاب‌مقدس به ‌صراحت در محکومیتِ همجنس‌گرایی سخن می‌‌گوید.

  همجنس بازی گناه است که ایشان را از ملکوت خداوند باز می‌دارند. براساس کلام خدا، همانطور که بخشش خداوند برای یک زناکار، بت پرست، قاتل، دزد و غیره فراهم شده ، برای فرد همجنس باز نیز مهیا شده است. خداوند همچنین به همۀ آنانی که مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرند، پیروزی و غلبه بر گناهان را وعده داده است؛ که همجنس بازی هم یکی از آن گناهان است

اگر همجنس بازان از گناهان خود توبه نمایند، آنها از گناهان شان پاک شده و جزء مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما عادل شمرده می‌شوند. 

 

Recent Articles