Spring Means Freshness

  16 March 2020

Language: Dari

Inspired by Nowruz, let's start the new year with forgiveness and love. Happy New Year and Nowruz!

وقتی به بهار می بینیم و به تازه گی طبیعت خیره میشویم، صدای از اعماق قلب ما فریاد میزند و میگوید:« ما هم به نو شدن و عوض شدن نیاز داریم.  بیایید دوستان گرامی تازه گی و نوشدن را تجربه کنیم. این تازه گی و نوشدن را چطور میتوانیم تجربه کنیم؟

زمانی ما میتوانیم که تازه گی و نو شدن را تجربه کینم و نصیب شویم که به منبع و سر چشمه آن دست یابیم. تازه گی و نوشدن از عیسی مسیح تراوش میکند! عیسی مسیح به کسانیکه تشنۀ تازه گی و نو شدن است خطاب میکند و میگوید: «نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد، یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم.»

اگر ما از زندگی گذشتۀ خود روگرادن شویم و از عیسی مسیح بخواهیم که سرور زندگی ما باشد، ما فروتن خواهیم شد. هیچگاۀ فکر رشوه و رشوه ستانی در ذهن ما خطور نخواهد کرد، بر عکس مردم دوست و وطن دوست خواهیم شد به خاطریکه عیسی مسیح هدایتگر زندگی ما خواهد بود!

عیسی مسیح قادر است که به ما قلب نو، دید نو و فکر نو ببخشد، تا به عوض ِ قتل و ویرانی وطن: ببخشیم، دستگیری کنیم و وطن خود را از نو اعمار نماییم.

با الهام از نوروز و نو شدن، بياييد سال نو را با بخشيدن و دوست داشتن آغاز کنيم و گذشتۀ ها را که ما را از هم دور ميسازد، به باد فراموشى بسپاريم و همه با خوشی مسيحايى، دست بدست هم بگذاريم و با تبسم ِ آرامش بخش به روى هم بخنديم و به يک ديگر بگوييم که از اینکه در عیسی مسیح ما باهم خواهر و برادر هستیم: پس سال نو و نوروز ات مبارک و خجسته باد!


Recent Articles