Palm Sunday

  27 March 2021

Language: Dari

Palm Sunday is the last Sunday before Easter This week is Happy Week. This is the last week of suffering that our Lord Jesus Christ passes through it. In Mark 11 we read how Jesus Christ triumphantly entered Jerusalem and the people of that city welcomed Jesus Christ as King. Jesus Christ rides on a donkey and cries out to the excited crowd: "Blessed is he who comes in the name of the Lord! To greet him, people placed clothes and branches of green trees in front of him

یکشنبه نخل آخرین یکشنبه قبل از عید پاک است

امروز را ما پیروان مسیح یکشنبه نخل می‌‌‌‌‌نامیم. این هفته، هفته مقدس است. این آخرین هفته رنج‌ها و درد‌ها است که خداوند ما

عیسی مسیح از آن می‌‌‌‌‌گذرد.

در انجیل مرقس فصل یازدهم ما می‌‌‌‌‌خوانیم که عیسی مسیح چگونه پیروزمندانه وارد اورشلیم شد و مردمان آن شهر از عیسی مسیح مانند پادشاه استقبال نمودند.

 عیسی مسیح  سوار بر کره خری ( الاغ) و در میان جمعیتی هیجان زده توام با فریادهای " مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. فرخنده باد پادشاهی پدر ما داود که در حال آمدن است، "همراه با سرود‌های مذهبی مردم پرشور ، وارد اورشلیم می‌‌‌‌‌شود.

 مردم برای خوش آمدگویی به او، لباسها و شاخه‌های درختان سبز را پیش پای او قرار دادند.

تمام این مراسم به دقّت توسط عیسی مسیح و پیروانش در جهت تحقّق پیش گویی‌های زکریا  نبی صورت گرفته است"

ای دختر سهیون شادمانی کن! ای دختر اورشلیم از خوشی فریاد برآور! اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او فروتن و صاحب نجات است و سوار بر کره خری می آید.
زکریا ۹: ۹

عیسی مسیح مانند یک پادشاه پیروز وارد اورشلیم شد و مردم با شادی و ستایش از او استقبال کردند. کوچه‌های شهر پادشاهی اورشلیم برای او باز بود تا مانند یک پادشاه به قصر خود وارد شود، البته نه قصر زمینی بلکه قصر روحانی که همان معبد است.

شادمانی و خوشحالی مردم برای ورود عیسی مسیح به اورشلیم  به این مفهوم نبود که ایشان او را به حیث نجات دهنده خود می‌‌‌‌‌شناختند بلکه از این سبب به عیسی مسیح خوش آمد گفتند تا بر ضد امپراطوری روم طغیان کند . وقتی مردم دیدن که خواهشات شان برآورده نشد شادمانی‌ها و شادی‌های شان فقط طی چند روز تبدیل شد به عبارت «مصلوبش کن!» (لوقا فصل 23 آیه‌های 20 تا 21). کسانیکه عیسی مسیح را به حیث قهرمان تمجید می‌‌‌‌‌کردند، در نهایت او را رد کرده و تنها گذاشتند.

ورود پیروزمندانه عیسی مسیح  برای ما پیروان مسیح از مفهوم والای بر خور داراست. مسیح پادشاه جلال، پادشاه آرامش، پادشاه عدالت، پادشاه ازلی و ابدی،​ پادشاه پادشاهان و رئیس پادشاهان جهان، پادشاه متواضع با لباس فقیرانه، سوار بر کره خری وارد شهر شد او با لباس فاخر و رادی پادشاهی نبود او مثل پادشاهان زمینی با زور سر نیزه پیروز نشد، سلاح پیروز عیسی مسیح عشق، محبت، لطف و فدای جان خودش برای ما بود. او سر قوماندان لشکر و سربازان  نیست، بلکه پادشاه  و سر قوماندان فروتن و خدمت است. او دیگر ملت‌ها را با زور سر نیزه تصرف نه می‌‌‌‌‌نماید، بلکه بر قلبها و فکرها پیروز می‌‌‌‌‌شود.

پیام او آرامش ابدی در عیسی مسیح خداوند است نه آرامش موقت  و زود گذر زمینی.

اگر عیسی مسیح وارد قلبهای ما شده است، به یقین بدان که با عشق و آرامش در آن حکومت می‌‌‌‌‌کند درین صورت مردم دنیا پادشاه واقعی قلبهای ما را می‌‌‌‌‌توانند ببیند.

عزیزان‌، بیایید نگاه ما را به آسمان بدوزیم‌. به آسمان دل ببندیم چرا که زندگی واقعی ما با مسیح در آنجاست کولسیان ۳: ۱-۳


Recent Articles