Messiah

  15 May 2013

Language: Dari

کنم جانم نثارت ای مسیحا
سر و پایم فدایت ای مسیحا
بگذاری بر دو دیده بار منت
بیا یک شب به خوابم ای مسیحا
تو گفتی به پشت در منم من
گشودم در  به رویت ای مسیحا
توئی معبود و محبوب من
منم مشتاق دیدارت ای مسیحا

( شعر از فرامرز  اعظیمی )

Recent Articles