Latest Statistics on Coronavirus (Covid 19) - March 28, 2020

  28 March 2020

Language: Dari

These are the latest updates on the Coronavirus according to the University of John Hopkins Coronavirus Map. We will try to update you with the latest updates every day.

دانشگاه جان حاپکینس، که یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهانی است، هر روز آمار جدید را در باره ویروس کرونا به نشر می‌رسانند. مطابق به این پژوهشگاه، این جدیدترین آمار در باره ویروس کرونا می‌باشد:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص جان خود را بخاطر این ویروس از دست داده‌اند:

حتی در بین این مشکلات شما می‌توانید به خداوند توکل کنید. حضرت داود می‌فرماید: 

ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند، و به حسب ارادۀ او خواسته شده اند، با هم درکارند.
رومیان ۲۸:۸

Recent Articles