Jesus Personality

  19 April 2021

Language: Dari

When I recognized Jesus Christ as my Savior, a question about Jesus Christ once came to my mind and I really wanted to get a convincing answer. My question was, "Who is Jesus Christ whom I called in my heart?" I wanted to get the answer to this question from the Bible. In the Holy Bible, I received the answer to my question

وقتی که من عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود شناختم، یک بار یک سوال در باره عیسی مسیح در ذهنم خطور نمود و بسیار می‌‌‌خواستم یک جواب قانع کننده دریافت نمایم. سوال من این بود: " عیسی مسیح را که من در قلب خود دعوت نمودم او کی است؟" خواستم که پاسخ این سوال خود را از انجیل مقدس داشته باشم.  در انجیل مقدس  پاسخ سوال خود را دریافت نمودم:

دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته باشند. من چوپان نیکو هستم، چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد اما مزدوری که چوپان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی ببینند که گرگ می آید گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند و گوسفندان را پراگنده می سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آن ها هم مرا می شناسند. همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم.
یوحنا ۱۰: ۱۰-۱۵

وقتیکه به این فرموده‌های عیسی مسیح دقت می‌‌‌کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که او واقعاً یک معلم توانا است

 عیسی مسیح وقتی که بخواهد داخل قلب یک شخص شود، اول او به زور داخل قلب کسی نمیشود و دوم اینکه او برای بردن چیزی داخل خانۀ  قلب ما نمیشود. بلکه او اجناس قیمتی و برکات را با خود می‌‌‌اورد.

 عیسی مسیح  در وهله نخست در دروازۀ قلب هر کدام ما ایستاده شده و دروازۀ قلب ما را دق الباب می‌‌‌نماید، وقتیکه ما اوره دعوت نمودیم او داخل خانۀ قلب ما می‌‌‌شود، او هیچوقت در هیچ دروازه به زور داخل نمیشود.  وقتیکه او داخل خانۀ قلب ما شد، او با راستی، فروتنی، خوشی، محبت، امنیت، آزادی و ... خانۀ قلب ما را  زینت می‌‌‌دهد

این کاملاً حقیقت است که بسیاری ما و شما از این ترس داریم که عیسی مسیح به زور داخل خانۀ قلب ما نشود  و خوشی ما را  از پیش ما نگیرد. این طرز فکر ممکن است به خاطر تجربۀ ما از ادیان دیگر باشد که مردم را به زور پیروی دین خود می‌‌‌نمایند و خوشی‌های شان می‌‌‌گیرد. اما کار عیسی مسیح هرگز به این منوال  نیست.

 نه عیسی مسیح و نه ایمان مسیحی به ای طرز دید است و نه چنین می‌‌‌خواهد.

کسی نخواهد  که عیسی مسیح وارد قلب او شود او می‌‌‌تواند دروازۀ قلب خود را  به روی او مسدود نماید و مانع داخل شدن او شود. عیسی مسیح هرگز به زور داخل قلب او نخواهد شد.

وقتیکه ما دروازه قلب خود را بروی عیسی مسیح باز نمودیم او داخل قلب ما می‌‌‌شود و ما فرزندان خدا می‌‌‌شویم.


کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است، شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: «اَبا، ای پدر.» روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث ـ یعنی وارث خدا و هم وارث با مسیح ـ نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک می شویم.
رومیان ۸: ۱۴-۱۷

عیسی مسیح هرگز نمیخواهد که ما و شما یک رابطۀ پر از ترس با او داشته باشیم.

  محبت عیسی مسیح به کسانی که  از او پیروی می‌‌‌نماید به اندازۀ خدمتی که او شخص به عیسی مسیح می‌‌‌نماید بستگی ندارد. عیسی مسیح هرگز نمی خواهد که پیروان  او مثل غلامان  از او ترس و هراس داشته باشند.

ما خدا خالق خود را به حیث پدر مهربان آسمانی خود می‌‌‌شناسیم. قلب خدا برای ما آنقدر از محبت مملو است که می‌‌‌خواهد ما برای همیشه و دایمی عضو خانوادۀ او باشیم. برای او این فرق نمی نماید که پشتون هستیم یا تاجیک یا ازبک یا به کدام قوم و قبیله دیگر تعلق داریم و یا گذشتۀ ما به چه قسم بوده است. وقتیکه ما صادقانه بگوییم: «ای عیسی مسیح می‌‌‌خواهیم که عضو خانوادۀ تو شوم.» ما بشکل رسمی عضو خانوادۀ خدا می‌‌‌شویم. بعد از آن روح بندگی درما نخواهد بود و ما احساس می‌‌‌کنیم که پسر خوانده و دختر خوانده خدا هستیم.

برادر و خواهر مسیح شدن به معنی شریک شدن در خوشی و غم با عیسی مسیح است. یعنی هم در اطاعت نمودن و رنج کشیدن و هم در جلال آسمانی. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید:

هر که ارادۀ پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است.»
متی ۱۲: ۵۰

این آرزوی عیسی مسیح است که ما را در می‌‌‌راث خود شریک نماید. او به پدر آسمانی خود می‌‌‌فرماید، جلالی را که به من بخشیدید به ایشان بخشیدم. و ما با عیسی مسیح در جلال شریک می‌‌‌شویم. کلام خدا می‌‌‌فرماید:

وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.
کولسیان ۳: ۴

دوستان عزیز اگر تا امروز شخصیت مسیح را خوب نشناختید، امروز در این باره خوب فکر کنید که عیسی مسیح را  خوب بشناسید. وقتیکه شخصیت او را شناختید  از او دعوت نماید که در قلب شما زندگی نماید، او می‌‌‌تواند به شما شخصیت روحانی که خدا می‌‌‌خواهد ببخشد. این است راه مبارزه با انواع مختلف ریا کاری و این است راه زندگی نمودن که خدا از ما می‌‌‌خواهد. به امید رسیدن به این آرزو که عیسی مسیح در زندگی شما و در قلب شما زندگی نماید.

 Recent Articles