Jesus Christ Came to Reconcile Us With God the Father

  10 July 2024

Language: Dari

Jesus Christ came to Earth to reconcile humanity with God the Father. This mission is clearly outlined through various verses in the Bible. By sacrificing Himself, Jesus Christ served as a mediator between God and humans, demonstrating God's infinite love for humanity. Faith in Jesus Christ and accepting Him as the Saviour is the path to reconciliation with God and the attainment of eternal life.

عیسی مسیح آمد تا بر روی صلیب بمیرد به دلیل دشمنی بین انسان و خدا. وقتی آدم از میوه در باغی که خدا منع کرده بود، خورد، انسانیت به گونه‌ ای علیه خدا شورش کرد که همه ‌ی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

گناه به وسیلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه، مرگ را آورد. در نتیجه، چون همه گناه کرده اند، مرگ همه را در بر گرفت.
رومیان ۵: ۱۲

گناه همیشه مرگ آورده و همیشه خواهد آورد. این نتیجه ی فاجعه بزرگ گناه است. اما خدا نقشه‌ای داشت:

عیسی مسیح پسر خدا آمد تا انسان را از طریق صلیب با خدا آشتی دهد. انسان هنوز هم علیه خدا شورش می‌‌‌‌‌‌کند. انسان هنوز هم شرایط لطف و رحمتی که خدا ارائه می‌‌‌‌‌‌دهد آنرا را نمی ‌پذیرد. این همان غرور، همان شورش، همان گناهی است که درتمام تاریخ، ما را آزار داده است. با این حال، عیسی مسیح آمد تا دشمنی بین خدا و انسان را از بین ببرد و ما را با خدا آشتی دهد.

عیسی مسیح آمد تا انسان را از طریق مرگ خود بر روی صلیب با خدا آشتی دهد. او دشمنی و جدایی بین انسان و خدا را از بین برد و راهی برای بازگشت به خدا فراهم کرد. این پیام به مؤمنان یادآوری می‌‌‌‌‌‌کند که از طریق ایمان به عیسی مسیح، می‌‌‌‌‌‌توانند به خدا نزدیک شوند و رابطه‌ای صمیمی و درست با او داشته باشند. این آشتی، آرامش و صلحی عمیق را به زندگی انسان‌ها می‌‌‌‌‌‌آورد و آن‌ها را از شر گناه و مرگ آزاد می‌‌‌‌‌‌کند.

عیسی مسیح آمد تا ما را با خدای پدر آشتی دهد

عیسی مسیح، به عنوان پسر خدا، به زمین آمد تا انسان‌ها را با خدای پدر آشتی دهد. این مأموریت بزرگ و مقدس، در سراسر کتاب مقدس مورد تأکید قرار گرفته و به وسیله آیات مختلف روشن می‌‌‌‌‌‌شود. در این مقاله، به بررسی این موضوع با استفاده از آیات کتاب مقدس خواهیم پرداخت

آشتی با خدا از طریق عیسی مسیح

یکی از مهم‌ترین آیات که به آشتی انسان با خدا از طریق عیسی مسیح اشاره دارد، در رساله پولس به رومیان آمده است:

چون هنگامی که با خدا دشمن بودیم، به واسطۀ مرگ پسرش با او آشتی داده شدیم. پس حالا که دوست او هستیم چقدر بیشتر به واسطۀ زندگی مسیح نجات خواهیم یافت!
رومیان ۵: ۱۰

این آیه نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که حتی در زمانی که انسان‌ها در حالت دشمنی با خدا بودند، مرگ عیسی مسیح باعث آشتی آنها با خدا شده است. همچنین، قیام عیسی مسیح نیز موجب نجات بیشتر انسان‌ها خواهد شد

پیام آشتی

رساله دوم پولس به قرنتیان نیز به وضوح بیان می‌‌‌‌‌‌کند که عیسی مسیح پیام‌آور آشتی بین انسان و خدا است:

   همه اینها از خداست که ما را به وسيله مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است.» (دوم قرنتیان ۵:۱۸)

پولس در این آیه تأکید می‌‌‌‌‌‌کند که خدا از طریق عیسی مسیح، انسان‌ها را با خود آشتی داده و این مسئولیت را به ایمانداران داده است که این پیام آشتی را به دیگران برسانند

واسطه بین خدا و انسان

عیسی مسیح به عنوان واسطه‌ای بین خدا و انسان‌ها عمل می‌‌‌‌‌‌کند. این نقش واسطه‌گری در رساله اول تیموتائوس به خوبی بیان شده است

   «زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان‌ها، یعنی انسان عیسی مسیح.» (اول تیموتائوس ۲:۵)

این آیه نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که تنها یک واسطه بین خدا و انسان‌ها وجود دارد و آن عیسی مسیح است که با قربانی خود، امکان آشتی با خدا را فراهم کرده است

محبت بی‌نهایت خدا

خداوند با فرستادن عیسی مسیح، محبت بی‌نهایت خود را به انسان‌ها نشان داده است. این محبت در انجیل یوحنا به زیبایی توصیف شده است

   «زیرا خدا جهان را آن‌قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد.» (یوحنا ۳:۱۶)

این آیه بیانگر محبت عمیق و بی‌نهایت خدا به انسان‌ها است که باعث شد پسر یگانه‌اش را برای نجات و آشتی آنها بفرستد

عیسی مسیح به زمین آمد تا انسان‌ها را با خدای پدر آشتی دهد. این مأموریت از طریق آیات مختلف کتاب مقدس به وضوح روشن شده است. عیسی مسیح با قربانی شدن خود، نقش واسطه‌ای بین خدا و انسان‌ها را ایفا کرده و محبت بی‌نهایت خدا را به انسان‌ها نشان داده است. ایمان به عیسی مسیح و پذیرش او به عنوان نجات‌دهنده، راهی برای آشتی با خدا و دستیابی به حیات جاودان است.


Recent Articles