How Important Is the Holy Spirit?

  27 May 2023

Language: Dari

The Holy Spirit announced the birth of Jesus Christ. Throughout the New Testament we read how the Holy Spirit empowered and guided the early church in the first century.

روح القدس تولد عیسی مسیح را بشارت داد. روح القدس در غسل تعمید عیسی مسیح تأیید می‌کند که او پسر خدا است، در سرتاسر عهد جدید می‌خوانیم که چگونه روح القدس به کلیسای اولیه قرن اول نیرو و جهت داد.

عیسی در طول خدمت خود چندین بار به روح القدس اشاره کرده است.

عیسی مسیح قبل از مرگ خود، وعده کرده بود که روح‌القدس را ، که تسلی‌ دهنده خوانده می‌‌شود خواهد فرستاد تا پس از صعودش به آسمان، رسولان را درخدماتی که باید انجام بدهند هدایت و تقویت نماید. طبق همین وعده، ده ‌روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، روح‌القدس از آسمان بر جمیع ایمانداران نازل شد و آنها پیام مسیح را با قدرت به مردم رساندن و در نتیجه هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند

روح‌القدس مؤلف کتب مقدس خدا است، زیرا او انبیاء عهد عتیق را تعلیم داده و هدایت نموده. همین روح‌القدس بود که نویسندگان کتب عهد جدید را هدایت فرموده زیرا ‌به‌ گفته کتاب مقدس: «نبوت (پيشگويی) به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از ‌جانب خدا سخن گفتند.» (دوم پطرس ‌۱‌ :‌۲۱)

عیسی مسیح می‌فرماید:

اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.
یوحنا ۱۴: ۲۶

عیسی مسیح وقتی که وعدۀ روان نمودن روح القدس را به ایمانداران می‌‌دهد، کار او را این طور توضیح می‌‌دهد، در انجیل مقدس می‌‌خوانیم:

اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. پس از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آن ها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.» یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟» عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید.
یوحنا ۱۴: ۱۵-۲۷

 روح القدس به ما تعلیم می‌دهد، شاگردان نمی‌توانستند بسیاری از تعالیم عیسی را، مادامی که وی با ایشان بر روی زمین بود، درک کنند. لیکن بعد از مرگ او، روح‌القدس نه تنها به ایشان کلام و اعمال عیسی را یاد آور شد، بلکه همچنین مفهوم آن سخنان و اعمال را نیز به ایشان تعلیم داد.

روح القدس مشاور پیروان مسیح می‌باشد. روح القدس زندگی پیروان مسیح را تقدیس می‌نماید، روح القدس به پیروان مسیح آرامش و تسلی می‌دهد. روح القدس به پیروان مسیح امید می‌بخشد. زیرا وح القدس خدا است و همان قدرت و تاثیری را که خدای پدر و خدای پسر دارند روح القدس هم همان قدرت و تاثیر را دارد. روح خدا ما را هدایت و تقویه می‌نماید، ولی به یک نکته باید متوجه باشیم که روح القدس راۀ آسمانی را به جای ما طی نمی نماید، ای راه را ما باید خود ما طی نمایم، به روح خدا اجازه بدهیم  که در این راه ما را رهنمایی و رهبری نماید.

 نکته دیگر در تقویت روحانی ما رول مهم دارد این است که  زندگی‌ ما  کاملاً تحت اختیار مسیح باشد، و به اوامر روح‌القدس گوش بدهیم  و اطاعت کنیم. اگر روح خدا منشأ زندگی ما است، لازم است که هدایت او را در تمام قسمتهای زندگی خود بپذیریم تا در ایمان خود رشد نماییم.

اگر شما به مسیحِ پس از مرگ زنده شده و جلال یافته، ایمان دارید ولی هنوز به‌ خوبی متوجه نشدید که روح‌القدس را در قلب خود دارید، از خدا تشکر نماید که روح القدس را به شما عطا نموده است، و ضمناً بطور کامل رهبری زندگی‌ تان را به روح‌القدس بسپارید. او می‌تواند به شما قدرت دهد که از گناه دوری نماید و زندگی پاکی را داشته باشید.

او همچنین می‌تواند شما را قادر به این می‌نماید که مژدۀ نجات را با دیگران در میان بگذارید.

اگر شما تا به‌حال به مسیح ایمان ندارید، از برکت بزرگ رابطه داشتن با خدای حقیقی محروم هستید، پس فرصت را از دست ندهید، روح‌القدس منتظر شما است تا قلباً به عیسی مسیح اعتماد نماید. وقتی قلباً به عیسی مسیح، که در راه گناهان شما خونش ریخته شد و مُرد و دوباره زنده شد و زنده است اعتماد نماید، روح‌القدس در قلب شما وارد می‌شود و از طریق او با خدا رابطۀ شخصی پیدا می‌نماید. همین حالی دعوت روح‌القدس را بپذیرید و زندگی خود را به مسیح زنده بسپارید.

به امید اینکه از روح خدا پر شویم تا بتوانیم خود و دیگران را مجهز نمایم تا ملکوت خدا در سر زمین ما افغانستان عزیزبرقرار شود. آمینRecent Articles