Honesty and Truthfulness

  16 May 2020

Language: Dari

When we believed in God, Jesus Christ changed our lives and gave us a new and free creation, the Spirit of God, placed His commandments in our hearts that we may always be honest Because God opposes lies In the new creation, we must be adorned with the garment of honesty. Just as we remove our old and dirty clothes from our bodies and wear new and clean clothes, so it is necessary to remove old and sinful acts such as lies, hypocrisy, pride from our daily lives and work. Let's practice new and sacred deeds

پذيرفتن عيسی مسيح  به حیث نجات دهنده  مهمترين تصميم در زندگی هر فرد می‌‌باشد.

وقتیکه ما به عیسی مسيح ، خلقت تازه را  آغاز می‌نماییم، این خلقت تازه از ما می‌طلبد که مطابق احکام مسیح عمل نماییم، یکی از این احکام  صداقت است  که باید صادق باشیم و دروغ نگوییم.

پولس، رسول عیسی مسیح به ایمانداران ساکن کولسیه که خلقت تازه درعیسی مسیح را آغاز نموده می‌‌نویسد: « « دیگر دروغ نگوئید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادت های او قطع رابطه کرده اید.  و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید، ـ انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می آید ـ تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد را با اعمالش از خود بیرون کرده‌اید» ( کولسیان 3: 9-10).

این گناه،  یعنی دروغ گویی را چون دیگر گناهان، زمانی که ما به عیسی مسیح  ایمان نداشتیم و خلقت تازه را نصیب نه شده بودیم  و در انسانیّت کهنه زندگی می‌نمودیم با خود داشتیم.  ما بسیار به آسانی و  براحتی مرتکب  دورغ گویی می‌شدیم. اما وقتی که به خداوند ایمان آوردیم، عیسی مسیح  زندگی ما را تغییر داد و به ما خلقت تازه را مفت و رایگان بخشید، روح خداوند، احکام او را در دل ما قرار داده که همیشه صادق باشیم.  زیرا دروغ گویی مخالف زاد خدا است.

 چه زیبا ما افغان‌ها یک ضرب المثل داریم که می‌گوییم: « دروغگو دشمن خدا است» و یا « راه دروغ کوتاه است.»  این بدین معنی است که دروغگویی  در نهایت  یک روز افشا می‌شود.

این ضرب المثل ما افغانها کاملا دقیق است که « راه دروغ کوتاه است». این بدین معنی است  که سخن دروغ  را تا ابد نمی توان  پنهان نمود. بلکه زود افشا می‌شود. وقتیکه دروغ گفتن یک شخص افشا شد عزت و اعتبار او شخص خدشه دار می‌شود،  وقتی که عزت و اعتبار یک شخص خدشه دار شد او شخص اتوریته خود را در جامعه از دست می‌دهد.  این چنین اشخاص در جامعه اعتبار ندارند و مردم به نظر دروغگو به آنها نگاه می‌نمایند

عیسی مسیح همچنین به شاگردانش آموخت كه همیشه  راست و صادق باشید چون شما تبدیل شدید و خلفقت تازه دارید. انسانیت کهنۀ ما با مسیح مرده است. اینک ما از نو متولد شدیم  به افراد جدیدی تبدیل شده‌ایم . ما باید مانند منجی خود صادق باشیم و ما به صورت خالق خود، مبدل شویم.

هستند کسانیکه  سوگند یاد می‌نمایند و می‌خواهند که دروغ‌های خود را با سوگند یاد نمودن حقیقت جلوه بدهند. اگر سخن ما راست و صادقانه باشد پس چرا سوگند بخوریم. عیسی مسیح به ما می‌فرماید که ما نباید دروغ بگوییم، که هیچ ضرورت به سوگند خوردن پیدا نه نماییم. وقتی که همیشه با مردم با راستی و صداقت عمل کدیم، مردم بلی و نه گفتن ما را باور می‌کنند، ما مجبور نمی شویم بخاطر اینکه آنها سخنان ما را باور نمایند سوگند یاد نماییم.  زیرا آنها می‌دانند که ما صادق هستیم و صداقت ما پیش آنها آشکار است.

ما باید در تمام امورات زندگی صادق باشیم. پیروان حقیقی مسیح  واقعیت را تحریف نمی نماید و آنرا  به شکل دیگر تبارز نمیدهند و از بدی نفرت دارند و به نیکویی می‌‌پیوندند  و در تمام امورات صادق می‌باشند.

وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان می‌اوریم  در تمام روابط باید صادق باشیم. یکی از این رابطه‌ها رابطه ما با اعضای خانواده‌ ما می‌باشد که این رابطه و پیوند، لازم است مستحکم نگاه داشته شود و در گفتگو با یکدیگر راستگو و صادق باشیم.‏

             ‏ فساد و رشوه گرفتن در وطن ما بسیار رواج دارد و بدون رشوه‌ هیچ کاری انجام نمیشود، در چنین حالت پیروان عیسی مسیح باید صادق باشند و  همچنین باید از دادن یا گرفتن رشوه پرهیز نمایند.‏ ما می‌‌خواهیم با مردم همان قسم رفتار کنیم که خوش داریم  دیگران نیز با ما رفتار کنند.‏ اگر ما در فساد غرق باشیم و در امورات روزمره صادق نباشیم دیگران نیز با ما چنین رفتار می‌نمایند.

صداقت و راستگویی برکات فراوانی به همراه دارد.‏ از جمله برکات آن  آرامش خاطر و دلی آرام را همراه دارد . تلاش ما برای این باشد که وجدان راحت داشته باشیم یعنی صادق باشم تا مورد قبول عیسی مسیح واقع شویم. ‏ اگر ما در تمام امور زندگی طرف صداقت، حق و حقیقت را بگیریم، خداوند را جلال داده و آرامش خاطر نصیب ما می‌گردد.‏

Recent Articles