Come On!

  8 June 2014

Language: Dari

بیا‌ ای جان خداوند را به هر آن‌
بخوان تسبیح همی‌ از روی ایمان
خدای‌ خویش را تا زنده هستم
کنم حمدش که او را بنده هستم
که تا هستم خدا را می‌ سرایم
ببخشد روشنی او بر سرایم
اگر که جز باشند یا اگر کل
مکن تو بر رئیس هرگز توکل
که نزد ابن آدم نیست اعانت
که نعمت نزد ایشان است امانت
چو فردا روحشان گردید بیرون
شود افکارشان در خاک مدفون
چو فردا روحشان گردید بیرون
شود افکارشان در خاک مدفون
زمین و آسمان را آفریده
که راه راستی‌ را برگزیده
همیشه بر گرسنه نان بخشد
که نان از بهر جسم و جان بخشد
خداوند عادلان را دوست دارد
غریبان را نگهبان می گمارد
خداوند چشم کوران را کند باز
کند افتادگان را هم سر افراز
تو‌ای صهیون خدایت نسل بر نسل
نماید سلطنت بر فرع و بر اصل
(قراچه داغی)

Recent Articles