Christ the Saviour

  21 March 2018

Language: Dari

   ”پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت میکند!“ ( رومیان 34:8)
عظیم ترین نتیجۀ عذاب و مرگ عیسی مسیح این است:“ پس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی بسر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد“ ( رومیان 1:8) ” در پیوستگی با مسیح ” بودن به این معناست که بواسطۀ ایمان به مسیح رابطۀ شخصی با او داریم.  ایمان به مسیح ما را با او یکپارچه می سازد، در این یکپارچگی ما با مرگ او یکی شده، چون در مرگ او با او یکی می شویم بنابراین در همه چیز ها با او یکی می شویم.
این ایمان ما نیست که در حضور خدا، ما پسندیدۀ او می گردیم. بلکه مسیح است. ایمان ما را با مسیح متحد ساخته از اینرو گویی نیکی مطلق او از آن ما است.  ”خوب میدانیم که هیچ کس با اجرای احکام شریعت در حضور خدا عادل شمرده نمیشود بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده میشود. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیلۀ ایمان و نه با اجرای شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند عادل شمرده شود.“ (غلاطیان 2 : 16 ). ما از اینکه  ایمان به عیسی مسیح آورده ایم، از اینرو عادل محسوب شده ایم. پس سوال پیدا میشود چه کسی اینجا محکوم شده است.
استدلال این جواب آسان است. هیچ کس! درست در همین زمان است که هر جان مضطربی به صلح و آشتی
با خدا نیاز دارد. کسی که می‌داند رابطۀ مسالمت‌آمیزی با خدا دارد، جانش در آرامش است. بخاطر فدیه‌ای که عیسی مسیح داد، ما ايمانداران به او، از صلح و آشتی با خدا برخورداریم. او بهايی را که برای رهايی ما از گناه ضروری است تماماً پرداخت کرده و حالا تنهاکافی است که شما شخصاً و قلباً به گناه نی گفته  و به او روی بیاورید. در این صورت نیک محسوب می‌شوید، زندگی جاوید می‌یابید و رابطۀ مسالمت‌ آمیزی با خدا پیدا می‌کنید. عیسی مسیح جریمۀ گناهان‌ ما را از طریق مرگ خود فراهم نموده است.
وقتیکه ما به مسيح رو آورديم و از راه ايمان با او متحد شدیم ، براساس کلام خدا در انجيل شريف، چند چيز درقلب و زندگي ما صورت می‌گيرد:
اول اینکه:  تمام گناهان ما آمرزيده و برطرف می شود، روح خدا در قلب ما ساکن می گردد ما تولد تازه و حياتی جديد در مسيح پیدا می کنیم.
دوم اینکه ، فرزند خدا گشته و از تمام مزايای فرزند خواندگی برخوردار خواهيم .
سوم اینکه، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شيطان آزاد می‌شويم.
چهارم اینکه ، از مرگ و هلاکت و جدايی ابدی از خدا رهائی يافته و صاحب حيات جاودان می‌شويم.
براساس انجيل شريف، در اتحاد با عيسی مسيح، می‌توانيم بوسيله ايمان و صبر، وعده‌های عالی و نيکوی خدا را که در کلام او ذکر شده، از آن خود سازيم.
اتحاد و یگانگی و پیوند با مسیح بنیاد زندگی مسیحی است. در اتحاد با مسیح است که ما میتوانیم نجات یابیم. دریافت برکات خدا فقط از طریق اتحاد و پیوند با مسیح در ما جاری میشود.
در اتحاد با مسیح ما از پارسائی مسیح برخوردار می شویم و این پارسائی جدا از مسیح  نیست، ما محکومیت خود را به مسیح می دهیم، و او پارسائی خود را بما میدهد.
در اتحاد با مسیح ، ما از قدوسیت مسیح برخوردار می شویم، انسانیت کهنه ما بر صلیب مصلوب میگردد، و انسانی نو پدید می آید و میتوانیم برای خدا ثمر بیاوریم.

Recent Articles