Christ Is Our Model of Life

  4 March 2024

Language: Dari

We, the followers of Jesus Christ, look at Jesus Christ every day and from every direction. And we follow the pattern of his daily life. God, by His grace, always guides us in the right direction throughout our lives so that we can be inspired by the life of Jesus Christ and put it into practise in every aspect of our lives

عيسي مسيح هميشه به مردم درس ميداد، درسهاى مختلف، در جا هاى مختلف.

عیسی مسیح يك روز در سر كوه رفت و در آنجا درس زندگی را به مردم داد،

که به موعظه سر کوه معروف است. موعظه سر کوه  یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌های عیسی مسیح می‌‌باشد.

داکتر جان استات در کتاب خود به ‌نام «پیام موعظه سر کوه‌» معتقد است که: « هسته مرکزی این موعظه این است که شهروندان ملکوت یا حکومت خدا باید "متفاوت‌" باشند: «پس مثل ایشان مباشید...»... پس موعظه سرکوه فقط و فقط خطاب به کسانی است که تولد تازه یافته‌ اند و وارد ملکوت خدا گردیده‌اند. اما آنانی که بیرون از ملکوت بسر می‌‌‌برند، نه خواهند توانست این اصول را بجا آورند و نه مایل به انجام آنها خواهند بود.»

عیسی مسیح درین درس، بسياری از مقرارات زندگی جدید را تشریح نمود وبه عنوان یکی از آموزه ‌های اصلی تعالیم عیسی مسیح در مسیحیت شناخته می‌‌‌شود.

عیسی مسیح معیار‌های را بری پیروان خود مطرح نمود که در زندگی نو آنها اهمیت زیاد داشت. عیسی مسیح فرمود: خشمگین شدن و قتل نمودن یک چیز است.

شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد.» اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را «ابله» بخواند، به محکمه برده خواهد شد و اگر او را «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود.
متی ۵: ۲۱-۲۲

 او درین موعظه گفت: اگر مردی با چشم شهوت به زنی بنگرد، همان ‌دم در دل خود با او زنا کرده است.

شنیده اید که گفته شده است: «زنا نکن.» اما من به شما می گویم: هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است.
متی ۵: ۲۷-۲۸

او به آواز بلند به یاران خود گفت: دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌‌رسانند، دعای خیر کنید.

اما من به شما می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانند دعا کنید.
متی ۵: ۴۴

او پیروان خود را از انتقام گرفتن منع کرد و برای شان گفت که:« ظاهر و باطن شان یکی باشد.»

آیا برای ما افغان‌ها این آسان خواهد بود که بعد از این جنگ‌ها، دشمن خود را ببخشیم و او را محبت نماییم و از حق خویش بگذریم و به خشم خود غلبه پبدا کنیم؟ و به خویش مسلط شویم ؟

بلی هموطن‌های عزیز، ما پیروان مسیح افغان هم نمونه زندگی خود را از عیسی مسیح می‌‌گیریم. او با هیچ کس دشمنی نه کرد و دشمنان خود را بخشید. ما هم باید اینطور رفتار نماییم. خدا را شکر که ما پیروان مسیح افغان تولد نو را تجربه کردیم پس می‌‌توانیم که این معیار‌ها را در زندگی خود عملی نماییم.  عیسی مسیح نمونه زندگی ماست.

در انجیل یوحنا ۱۵:۱۳، پس از آنکه عیسی پاهای شاگردان خود را مانند یک خادم شست، به آنها گفت:

به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید.
یوحنا ۱۳: ۱۵

ما پیروان عیسی مسیح افغان هر روز و از هر جهت به عیسی مسیح می‌‌بینیم  و از الگوی زندگی روزمره او که در کلام خدا ارائه کردیده است پیروی می‌‌نماییم. خدا با فیض خود ما را در طول زندگی، همواره در مسیری درست هدایت می‌‌‌کند تا ما از زندگی عیسی مسیح در هر جنبه زندگی خود الهام گرفته و آن را درعمل پیاده نماییم.

آیا شما هموطنان عزیز، می‌‌خواهید به عیسی مسیحی که دو هزار سال پیش به‌ خاطر ما بر روی زمین ظاهر شد، امروز زنده است و به او ایمان بیاورید. او معیار زندگی جدید  را به  شما می‌‌اموزد و شما را نجات می‌‌دهد.

 Recent Articles